اثر آنتی بیوفین® بر جمعیت باکتری‌های اسید‌لاکتیک و لاکتوباسیل‌های دستگاه گوارش در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مطالعات حاکی از آن است که مصرف گیاهان دارویی می تواند اثرات مفیدی بر میکروفلور دستگاه گوارش و بهبود ضریب تبدیل غذایی طیور گوشتی داشته باشد. به منظور مطالعه‌ی اثر آنتی بیوفین® بر جمعیت باکتری‌های اسیدلاکتیک و تعداد لاکتوباسیل‌ها در روده و چینه‌دان جوجه‌های گوشتی، دویست قطعه جوجه‌ی یک روزه‌ی گوشتی سویه‌ی راس خریداری، از بیست جوجه برای تعیین پادتن مادر‌ی خون‌گیری و بقیه به طور تصادفی به 3 گروه مساوی تقسیم شدند. هر گروه شامل 3 تکرار 20 قطعه ای بود. جوجه‌های گروه 1 و 2 داروی آنتی‌بیوفین را به ترتیب به میزان 1/0 درصد، و 2/0 درصد در آب آشامیدنی در طول دوره پرورش دریافت کردند. جوجه های گروه 3 به عنوان گروه کنترل، آنتی‌بیوفین را دریافت نکردند. به منظور تعیین جمعیت‌ لاکتوباسیل‌ها و باکتری‌های اسید‌لاکتیک، در پایان دوره، 3 قطعه از هر تکرار (9پرنده از هر تیمار) به ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب شدند و یک گرم از محتویات ناحیه ایلئوسکال و چینه‌دان آن‌ها برداشته شد و در محیط های کشت ام آر اس آگار ، تی اس آ و استات آگار به ترتیب برای شمارش باکتری‌های اسید لاکتیک و شمارش کلی باکتری‌ها و تمایز لاکتوباسیل‌ها کشت داده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که که شمارش کلی باکتری‌های روده در گروه دریافت کننده‌ی داروی گیاهی آنتی بیوفین با غلظت 2/0 درصد به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل می باشد. در چینه دان شمارش کلی باکتری‌ها در گروه‌های مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. دریافت آنتی‌بیوفین توانسته است در روده تعداد لاکتوباسیل‌ها و باکتری‌های اسید‌لاکتیک را به طور معنی‌داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش دهد. همچنین دریافت آنتی‌بیوفین با غلظت 1/0 و 2/0 درصد سبب افزایش تعداد باکتری‌های اسید‌لاکتیک در روده در مقایسه با چینه‌دان شد. بنابراین می‌توان اظهار داشت داروی آنتی‌بیوفین، میکروفلور مفید باکتریایی را در روده بیشتر از چینه‌دان تحت تاثیر قرار می‌دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


وکلی، هادی؛ نوری­گوشکی،  سمانه؛ سلندری، ساجده  و مصلی‎نژاد، سیده­سعیده (1392). نقش و جایگاه گیاهان دارویی در تغذیه‎ی طیور. اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. همدان.
تیموری‎زاده، زریر؛ رحیمی، شعبان و کریمی­ترشیزی، محمدامیر (1388). مقایسه‎ی اثر عصاره‎­های آویشن (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.) ، سیر (Allium sativum L.) و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجه‎های گوشتی. فصل‎نامه‎ی علمی – پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 25، شماره 1، صفحات 48-39.
چهره‌ای، آرش؛ نوبخت، علی و شهیر، محمدحسین (1390). اثرات سطوح مختلف مکمل گیاهی بیوهربال (حاوی اسانس‌های آویشن و سیر) بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار. نشریه‌ی‌ پژوهش و سازندگی، شماره‌ی 90، صفحات 65-58.
رهبرنیا، بابک؛ یعقوب‎فر، اکبر؛ کرکودی، کیوان و کلانترنیستانکی، مجید (1392). اثر اسانس آویشن بر صفات عملکرد، تلفات، اسیدیته و تغییرات جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه‎های گوشتی، نشریه علوم دامی، شماره 101، صفحات 45-37.
غضنفری، شکوفه؛ ادیب­مرادی، منصور و رحیمی­نیت، فرزانه (1394). اثر سطوح مختلف اسانس درمنه دشتی (Artemisia sieberi) بر خصوصیات مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجه­های گوشتی، مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 70، شماره 2، صفحات 202-195.
محمدپور، فاطمه؛ درمانی­کوهی، حسن و محیطی­اصلی، مازیار (1394). بررسی اثرات مکمل جیره­ای عصاره­ی آویشن شیرازی و دوره‎‌های زمانی استفاده از آن روی عملکرد، خصوصیات لاشه و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه­های گوشتی، تحقیقات تولیدات دامی، سال چهارم، شماره 3، صفحات 46-35.
مصحفی، محمدحسن؛ منصوری، شهلا؛ شریفی­فر، فریبا و خشنودی، محمد (1385). اثرات ضد میکروبی و آنتی­اکسیدانی اسانس و عصاره­ی گیاه آویشن شیرازی در برون تن، مجله­ی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره چهاردهم، شماره 1، صفحات 43-33.
Al-Jaff, F.K. (2011). Effect of coriander seeds as diet ingredient on blood parameters of broiler chicks raised under high ambient temperature. International Journal of Poultry Science,10 (2): 82-86.
Al-Kassie, G.A.M. (2010). The effect of thyme and cinnamon on the microbial balance in gastro intestinal tract on broiler chicks. International Journal of Poultry Science, 5: 495-498.
Bolukbasi,S.C.; Kuddusi, M. and Kaynar, O. (2008). The effect of feeding thyme, sage and rosemary oil on laying hen performance, cholesterol and some proteins ratio of egg yolk and Escherchia Coli count in faces. Journal of Archiva Geflugelk, 72(5): 231-237.
Choct, N. (2000). Effect of organic acids, prebiotics and enzyme on control of necrotic enteritis and performance of broiler chicken. http://metz. Une. Edu.ac/Nmchoct.
Cross, D.E.; Svoboda, K.H.K.; Mcdevitt, R. and Acamovic, T. (2002). Effect of Thymus vulgaris L. Essential oils as an in vivo dietry supplement on chicken intestinal microflora. Prooceedings of 33rd International Symposium on Essential oils Lisbon, Portugal, 3-7 th sept.
Dahal, I.M. and Farran, M.T. (2011). Effect of dried medicinal crops on the performance and carcass flavour of broilers. International Journal of Poultry Science, 10 (2): 152-156.
Denli, M.; Okan, F. and Celik, K. (2003). Effect of dietary probiotic, organic acid and antibiotic supplementation to diets on broiler performance and carcass yield. Pakistan Journal of Nutrition, 2 (2): 89-91.
Dorman, H.J.D. and Deans, S.G. (2000). Antimicrobial agents from plants: Antibacterial activity of plant volatile oils. Journal of Applied Microbiology, 88: 308-316.
Grashorn, M.A. (2010). Use of phytobiotics in broiler nutrition – an alternative to infeed antibiotics? Journal of Animal and Feed Science. 19, 338-347.
Griggs, J.P. and Jacob, J.P. (2005). Alternatives to antibiotics for organic poultry  production. Journal of Applied Poultry Research, 17: 750-756.
Hashemi, S.R. and Davoodi, H. (2010). Phytogenic as new class of feed additive in poultry industry. Journal of Animal and veterinary Advances, 9(17): 2295-2304.
Hoffman, P.D. and Wu, C. (2010). The effect of thymol and thyme oil feed supplementation on growth performance, serum antioxidant levels and cecal Salmonella population in broilers. Applied Poultry Research, 19: 432-443.
Jamroz, D.; Orda, I.; Kamel, C.; Wiliczkiewicz, A.; Wertelecki, T. and Skorupinska, I. (2003). The influence of phytogenic extracts on performance,nutrient digestibility, carcass characteristics and gut microbial status in broiler chickens. Animal Feed Science, 12: 583-596.
Jang, I.S.; Ko, Y.H.; Kang, S.Y. and Lee, C.Y. (2006). Effect of commercial essential oil on growth performance, digestive enzyme activity and intestinal microflora population in broiler chickens. Animal and Feed Science Technology, 134: 304-315.
Khalaji, S.; Zaghari, M.; Hatami, K.H.; Lotfi, L.and Nazarian, H. (2011). Black Cumin Seeds, Artemisia leaves (Artemisia Sieberi), and Camellia L. plant extract as phytogenic products in broiler diets and their effects on performance, blood constituents, immunity and cecal microbial population. Poultry Science, 90: 2500-2510.
Klaver, F.M.A. and Van der Meer, R. (1993). The assumed assimilation of chlestrol by lactobacilli and bifidobacterium is due to their salt deconjugation activity. Applied and Environmental Microbiology, 59: 1120-1124.
Lee, K.W.; Everts, H. and Beynen, A.C. (2004). Essential oils in Broiler Nutrition. International Journal of Poultry Science, 3 (12): 738-752.
Mitsch, P.; Zitteral-Eglseer, K.; Kohler, B.; Losa, R. and Zimpernik, I. (2004). The effect of two different blends of essential oil components on the proliferation of Clostridiun Perfringens in the intestines of broiler chickens. Poultry Science, 83: 669-675.
Quinn, P.J.; Carter, M.E.; Markey, B.K. and Carter, G.R. (1994). Clinical Veterinary Microbiology,  Wolfe publication British Library.
Rahimi, R.; Teymouri Zadeh, Z.; Karimi Torshizi, M.A.; Omidbaigi, R. and Rokni, H. (2011). Effect of the Three Herbal Extracts on Growth Performance, Immune System, Blood Factors and Intestinal Selected Bacterial Population in Broiler Chickens. Journal of Agricultural Science and Technology, 13: 527-539.
Savage, T.F.; Cotter, P.F. and Zakrzewska, E.I. (1996). The effect of feeding mannan oligosaccharide on immunoglobulins, plasma IgG and bile IgI, of Wrolstad MW male turkeys. Poultry Science, 75: 143.
Toghyani, M.; Tohidi, M.; Gheisari, A.B. andTabeidian, S.A. (2010). Performance, immunity, serum biochemical and hematological parameters in broiler chicks fed dietary thyme as alternative for an antibiotic growth promoter. African journal of biotechnology. 9(40): 6819-6825.
Tschirch, H. (2000). The use of natural plant extracts as production enhancers in modern animal rearing practices. Zeszyly Naukowe Akademici Rolniczej Wroclaw, Zootechnik, XXV. (376): 25-39.
Tucker, L.A. (2002). Botanical broilers: Plant extracts to poultry performance. Feed International, 23: 26-29.
Wang, X.; Gibson, G.R. (1993). Effect of the in vitro fermentation of oligofructose and inulin by bacteria growing in the human large intestine. Journal of Applied Bacteriology, 75:  75: 373-388.
Windisch, W.; Schedle, K.; Plitzner, C. and Kroismayr, A. (2007). Use of phytogenic products ad feed additives for swine and poultry. Journal of Animal Science, 86: 140-148.