تعیین تنوع ژنتیکی و حساسیت جدایه‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس در برابر اثرات ضدقارچی عصاره‌ی اتانولی بنسرخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

3 دانش آموخته دکترای قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

5 استاد گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

درماتوفیت‌ها یک گروه از قارچ‌ها با خواص کراتینوفیلیک هستند. آنها قادرند با تولید آنزیم‌های پروتئولیتیک مانند کراتیناز به اپیدرم به ویژه لایه شاخی تهاجم برند. ترایکوفایتون منتاگروفایتیس یک گونه درماتوفیتی شایع جهانی است. این گونه بر اساس ویژگی‌های ژنتیکی‌ واریته‌های مختلفی دارد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی 20 جدایه‌ی بالینی ترایکوفایتون منتاگروفایتیس و حساسیت آن‌ها به عصاره‌ی اتانولی گیاه بن‌سرخ ارزیابی شدند. تنوع ژنتیکی جدایه‌ها با روش RAPD – PCR با استفاده از 4 پرایمر OPN16، A08، OPD18 و R28 سنجش شد. سپس، حساسیت جدایه‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس به عصاره‌ی بن‌سرخ با روش استاندارد میکرودایلوشن براث تعیین شد. مقادیرMIC جدایه‌ها بین mg/ml 1/6 و mg/ml 3/49 بودند (میانگین MIC: mg/ml 3/20)، در حالی‌که مقادیر MFC جدایه‌ها بین mg/ml 6/24 و 3/49 بودند (میانگین MFC: mg/ml 6/40). 28 قطعه DNA تکثیر شده‌ در واکنش RAPD-PCR به دست آمدند. بیشترین قطعات DNA تکثیر شده (9 باند) مربوط به پرایمر OPD18 بودند. پرایمر R28 کمترین قطعات DNA تکثیر شده (5 باند) را نشان داد. دندروگرام ترسیم‌ شده 3 گروه اصلی را بین 20 جدایه‌ی ترایکوفایتون منتاگروفایتیس بر اساس تمام پرایمرها در فاصله ژنتیکی 65% شناسایی کرد. اکثر جدایه‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس (75%) در گروه 2 قرار گرفتند و 100% تشابه ژنتیکی فقط بین 2 جدایه مشاهده شد. چنین نتیجه‌گیری شد که تمام ژنوتیپ‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس حساس به بن‌سرخ بودند. ارتباط بین حساسیت ضدقارچی و ژنوتیپ ترایکوفایتون منتاگروفایتیس ممکن است از اهمیت بالقوه درمانی برخوردار باشد و مطالعات گسترده‌تری برای اثبات این یافته ضروری هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Aala, F.; Yusuf, U.K.; Khodavandi, A. and Jamal, F. (2010). In vitro antifungal activity of allicin alone and in combination with two medications against six dermatophytic fungi. African Journal of Microbiology Research, 4 (5): 380-385.
Amiri, H. (2007). Chemical composition and antibacterial activity of the essential oil of Allium jesdianum Boiss. & Buhse from Iran. Journal of Medicinal Plants, 1 (3): 39-44.
Amiri, H. (2007). Identification of chemical composition and antibacterial activity of the essential oil and different extracts of Allium jesdianum. Journal of Medicinal Plants, 6: 39-44.
Emilie, E. and Marion, R. (2007). Phylogenetic analysis of Trichophyton mentagrophytes human and animal isolates based on MnSOD and ITS sequence comparison. Microbiology, 153 (10): 3466-3477.
John, H.R.; Mahmood, A.G. (2008). Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Reference method for broth dilution antifungal susceptibility testing of filamentous fungi; Approved standard, 2nd ed, CLSI document M38-A2, Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.
Hasanein, P. and Gomar, A. (2014).  Effects of Zingiber officinale Rosc. hydroethanloic extract on antinociception induced by hyoscine in male rats. Journal of Medicinal plants, 2 (50): 172-179.
Kanbe, T. (2008). Molecular approaches in the diagnosis of dermatophytosis. Mycopathologia, 166 (5-6): 307-317.
Kauffman, C.A.; Pappas, P.G.; Sobel, J.D. and Dismukes, W.D. (2011). Essentials of Clinical Mycology. 2nd ed., London, UK: Springer Science Business Press, Pp: 207-209.
Khosravi, A.R. (2008). Fungal infections and immune responses. 1st ed. Tehran, Iran: Tehran University Press, Pp: 34-38.
Khosravi, A.R. (2009). Medical Mycology, A practical approach. 2nd ed. Tehran, Iran: Jahad-e- Daneshgahi of Tehran Press, P: 56-59.
Khosravi, A.R.; Shokri, H.; Rostami, A.; Tamai, I.A.; Erfanmanesh, A. and Memarian, I. (2012). Severe dermatophytosis due to Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale in flocks of green iguanas (Iguana iguana). Journl of Small Animal Practice, 53: 286-291.
Kim, J.A.; Takahashi, Y.; Tanaka, R.; Fukushima, K.; Nishimura, K. and Miyaji, M. (2001). Identification and subtyping of Trichophyton mentagrophytes by random amplified polymorphic DNA. Mycoses, 44 (5):157-165.
Martinez-Rossi, N.M.; Peres, N.T.A. and Rossi, A. (2008). Antifungal resistance mechanisms in dermatophytes. Mycopathologia, 166 (5-6): 369-383.
Mercy, K.A.; Ijeoma, I. and Emmanuel, K.J. (2014). Anti-dermatophytic activity of garlic (Allium sativum) extracts on some dermatophytic fungi. International Letters of Natural Sciences, 19: 34-40.
Mirhendi, H.; Nooripour Sisakhet, S.; Shidfar, M.R.; Zaini, F.; Jalalizand, N. and Tavakoli, F. (2009). Identification and differentiation of Trichophyton Mentagrophytes and T. rubrum by polymerase chain reaction and enzymatic digestion. Ofogh Danesh, 13: 39-48.
Mirzahoseini, H.; Omidinia, E.; Shams-Ghahfarokhi, M.; Sadeghi, G. and Razzaghi-Abyaneh, M. (2009). Application of PCR-RFLP to rapid identification of the main pathogenic dermatophytes from clinical specimens. Iranian Journal of Public Health, 38 (1): 18-24.
Mochizuki, T.; Sugie, N. and Uehara, M. (1997). Random amplification of polymorphic DNA is useful for the differentiation of several onthropophlic dermatophytes. Mycoses, 40 (11-12): 405-409.
Spesso, M.F.; Nuncira, C.T.; Burstein, V.L.; Masih, D.T.; Dib, M.D. and Chiapell, L.S. (2013). Microsatellite-primed PCR and random primer amplification polymorphic DNA for the identification and epidemiology of dermatophytes. European Journal of Clinical Microbiologyand Infectious Diseases, 32 (8): 1009-1015.
Sharifzadeh, A. and Shokri, H. (2016). Antifungal activity of essential oils from Iranian plants against fluconazole-resistant and fluconazole-susceptible Candida albicans. Avicenna Journal of Phytomedicine, 6 (2): 215-222.
Yang, X.; Sugitac, T.; Takashimad, M.; Hirumae, M.; Li, R. and Sudoa, H. (2009). Differentiation of Trichophyton rubrum clinical isolates from Japanese and Chinese patients by randomly amplified polymorphic DNA and DNA sequence analysis of the non-transcribed spacer region of the rRNA gene. Journal of Dermatological Science, 54 (1): 38-42.
Yazdanparast, S.A.; Rahimi, H. and Farnoodian, M. (2009). Molecular strain typing of Trichophyton mentagrophytes isolated from patients with dermatophytosis by random amplified polymorphic DNA. Journal of Iran University Medical Sciences, 16 (66): 36-42.