تأثیر استفاده از اشکال مختلف اکسید منیزیم بر بیهوشی بچه ماهی های کپور معمولی با کتامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد بخش آبزیان دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 فارغ التحصیل دکتری دامپزشکی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار بخش فارماکولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

5 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت آبزیان

6 استاد یار بخش بهداشت مواد غذایی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    با افزایش نیاز کارگاه‌های تکثیر و پرورش ماهی به استفاده از بیهوش کننده‌ها، آزمایش‌های بیش‌تری به منظور معرفی داروهای بیهوشی جدید ضروری است.  یکی از مواد بیهوش کننده‌ای که در دامپزشکی کاربرد فراوانی دارد، کتامین می‌باشد.  هدف از این مطالعه بررسی تأثیر استفاده توأم نانو ذرات اکسید منیزیم و هم‌چنین شکل معمول آن به همراه کتامین در بیهوشی ماهیان کپور معمولی بوده است.  در این مطالعه تعداد 120 قطعه ماهی کپور معمولی در 8  تیمار (5 قطعه در هر تکرار) در معرض غلظت‌های مختلف نانو ذرات اکسید منیزیم و اکسید منیزیم معمولی (ppm 5/12، ppm 25، ppm 50)  و غلظت پایه‌ای ppm100 کتامین قرار داده شدند و مدت زمان بیهوشی و هم‌چنین بازگشت از بیهوشی ثبت گردید.  نتایج نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها از نظر مدت زمان القای بیهوشی و مدت زمان بازگشت از بیهوشی وجود دارد (05/0P<).  استفاده از نانو اکسید منیزیم به همراه کتامین سبب کاهش مدت زمان ایجاد بیهوشی در ماهیان گردید.  نتایج نشان داد هرچه غلظت نانو اکسید منیزیم بیشتر باشد، مدت زمان بیهوشی نیز کاهش می‌یابد.  ترکیب غلظت‌های پایین اکسید منیزیم با کتامین سبب کاهش مدت زمان بازگشت از بیهوشی شد؛ ولی با افزایش بیش از حد غلظت اکسید منیزیم مدت زمان بازگشت از بیهوشی نیز افزایش یافت.  بهترین اثر بیهوشی در ماهیان مربوط به غلظت ppm100 کتامین به همراه ppm25 اکسید منیزیم بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات