مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی طحال در میش ماهی(Argyrosomus hololepidotus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای بافت شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

خانواده شوریده ماهیان و گونه میش‌ماهی Argyrosomus hololepidotus به جهت داشتن پروتئین زیاد یکی از ارزشمندترین آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و سواحل خوزستان می‌باشد. بافت‌های لنفاوی از مهمترین بافت‌های بدن ماهیان می باشند که ارزیابی آنها در بررسی وضعیت سلامت و بیماری دارای اهمیت است. ماهیان فاقد عقده لنفاوی هستند و بر خلاف پستانداران در حفره میانی استخوان‌های آنها، بافت خون‌ساز وجود ندارد و لذا خون‌سازی به طور عمده در طحال و کلیه آنها انجام می‌شود. در این پژوهش تعداد 6 قطعه میش ماهی از سواحل خلیج فارس تهیه گردید. از اندام لنفاوی طحال نمونه‌هایی به ضخامت حداکثر 5 میلی‌متر تهیه و در فرمالین بافر 10٪ فیکس شدند. سپس برش‌هایی به ضخامت µ 6-5 آماده گردیده و پس از رنگ آمیزی H&E، ساختار کپسول و بافت پارانشیم طحال مورد مطالعه بافت شناسی قرار گرفت. جهت تأیید نتایج و یافته‌های این رنگ آمیزی، از سایر رنگ آمیزی‌های اختصاصی از قبیل PAS، ماسون تری کروم و نقره نیز استفاده ‌گردید. نتایج میکروسکوپیک نشان داد که ساختار بافتی پارانشیم طحال شامل پولپ سفید، پولپ قرمز، مراکز ملانوماکروفاژ و مویرگ های الیپسوئید بود. قسمت اعظم آن توسط پولپ قرمز و مویرگ های سینوزوئیدی مملو از گلبولهای قرمز اشغال شده است که نشان می دهد غالباً طحال در میش ماهی به عنوان یک منبع ذخیره خون می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات