بررسی چندشکلی ناحیه اینترون چهارم و اگزون پنجم ژن گرلین برخی توده های مرغان بومی خوزستان با استفاده از روش PCR-RFLP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 3 استاد گروه علوم دامی، دانشکده‌ی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

    گرلین یک پپتید تحریک کننده­ی هورمون رشد است که در طیور متشکل از 26 اسیدآمینه بوده و نقش مهمی در تعادل انرژی، چاقی و رفتار دریافت غذا ایفا می­کند.  این پپتید باعث افزایش اشتها و اکتساب وزن می­شود.  تحقیق حاضر به منظور شناسایی چندشکلی موجود در ناحیه­ی اینترون چهارم و اگزون پنجم ژن گرلین مرغان بومی استان خوزستان با استفاده از روش PCR-RFLP انجام شد.  برای این منظور از تعداد 100 قطعه مرغ بومی ایستگاه تکثیر و اصلاح نژاد مرغ بومی نهاده­های دامی جهاد استان خوزستان به صورت تصادفی خون­گیری انجام شد.  استخراج DNA از نمونه­ی خون با کمک روش نمکی انجام گرفت.  سپس، برای تعیین کمیت و کیفیت DNA استخراجی از نانودراپ و ژل آگارز یک درصد استفاده شد.  با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، قطعه­ی 228 جفت بازی از ناحیه­ی اینترون چهارم و اگزون پنجم به کمک واکنش زنجیره­ای پلی­مراز (PCR) تکثیر شد.  در نهایت نمونه­های تکثیر شده با کمک آنزیم HaeIII مورد هضم آنزیمی قرار گرفتند که پس از هضم قطعات 173 و 55 مشاهده شد.  نتایج نشان داد که در تمامی نمونه­ها بعد از هضم آنزیمی، تنها یک شکل باندی وجود داشت.  لذا با توجه به یکسان بودن ژنوتیپ نمونه­های بررسی شده در این تحقیق هیچ جهشی مورد تأیید قرار نگرفت.  عدم مشاهده­ی چندشکلی احتمالاً می­تواند به علت بسته بودن محیط پرورش و کوچک بودن تعداد نمونه­های بررسی شده باشد.

کلیدواژه‌ها