بررسی فراوانی الگوهای متفاوت کمپلکس QRS در گاومیش‌ رودخانه‌ای خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چهران اهواز

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شیراز

چکیده

    یکی از مسائل عمده در تفسیر هر الکتروکاردیوگرام، توجه به تنوع مشاهده شده در شکل امواج قلبی است که نه تنها در بین اعضای مختلف یک گونه، سنین مختلف یا دو جنس، بلکه در یک دام مشخص نیز در زمان­های گوناگون می­تواند متفاوت باشد.  در تحقیق حاضر فراوانی الگوهای متفاوت مجموعه QRS در گاومیش‌های رودخانه­ای خوزستان تعیین گردیده است.  یک صد رأس گاومیش به دو گروه جنسی و نیز دو گروه سنی تقسیم شدند.  از اشتقاق قاعده­ای- رأسی جهت ثبت نوار قلب استفاده گردید و داده­ها با استفاده از آزمون مربع کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  مجموعه QRS به شکل کامل تنها در یک مورد ثبت گردید و در سایر موارد به صورت QS و یا RS جلوه­گر گشت که در این بین، بیش­ترین فراوانی نسبی و مطلق متعلق به مجموعه QS (73 درصد) بود.  اختلاف بین فراوانی اشکال مختلف کمپلکس QRS با و یا بدون حضور هم­زمان آن­ها در دو جنس از نظر آماری معنی‌دار نبود.  همچنین تنها اختلاف بین فراوانی مجموعه RS در بین دو گروه سنی کم­تر و مساوی 5/2 سال و بیش­تر از 5/2 سال معنی­دار بود.  حضور هم­زمان این اشکال نشان داد که اختلاف فراوانی مجموعه QS و QS همراه با RS در بین دو گروه سنی معنی­دار بود (05/0p<).  یافته­های بررسی حاضر نشان داد، در صورت استفاده از اشتقاق قاعده­ای- رأسی، مجموعه QRS بیش­تر به شکل QS خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات