بررسی اثرجایگزینی بخشی از متیونین جیره با بتائین بر بیان ژن اسید چرب سنتاز در مرغ‌های تخم‌گذار تحت تنش حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اصلاح نژاد دام، دانشکده ی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

    تحقیق حاضر به منظور ارزیابی اثر جایگزینی بخشی از متیونین جیره با بتائین بر بیان ژن اسید چرب سنتاز در مرغ­های  تخم­گذار تحت تنش حرارتی اجرا شد.  این مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی با یک آزمایش فاکتوریل 2×2 با استفاده از 96 قطعه مرغ تخم­گذار سویه­ی های­لاین W36، در سن 65 هفتگی انجام شد.  فاکتور اول با دو جیره (دارای دو سطح: 100 درصد متیونین، سطح 87 درصد متیونین +13 درصد بتائین) و فاکتور دوم دارای دو سطح بدون تنش حرارتی (سالن با دمای 23 درجه­ی سانتی­گراد) و دارای تنش حرارتی (سالن با دمای 35 درجه­ی سانتی­گراد) با چهار تیمار و سه تکرار (8 پرنده در هر تکرار) انجام شد.  جهت اعمال تنش حرارتی، مرغ­های یک سالن روزانه شش ساعت در معرض دمای 35 درجه­ی سانتی­گراد قرار گرفتند.  پس از دو ماه تغذیه، در انتهای آزمایش چهار پرنده از هر تکرار کشتار شد و نهایتاً بیان ژن اسید چرب سنتاز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و دستگاه Real time PCR مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج نشان داد که افزودن بتائین به جیره و اعمال تنش حرارتی به ترتیب سبب کاهش معنی­دار بیان ژن اسید چرب سنتاز به میزان 98/1 و 15/2 واحد در بافت کبد شد (01/0P<).  بنابراین افزودن بتائین و اعمال تنش حرارتی سبب مهار بیان ژن اسید چرب سنتاز در سطح mRNA می­شود.  کاهش سنتز چربی در بدن به واسطه­ی کاهش بیان ژن اسید چرب سنتاز به علت مصرف بتائین ممکن است عوارض جانبی ناشی از تنش حرارتی در طیور را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها