اثر پودر گیاه چویل (Ferulago Angulata) بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، فلور طبیعی روده و پاسخ ایمنی هومورال جوجه‌های گوشتی ماده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد علوم دامی دانشگاه یاسوج

2 هیات علمی انشگاه یاسوج

3 هیات علمی

4 هیات علمی دانشگاه یاسوج

چکیده

محدودیت کاربرد آنتی‌بیوتیک‌‌ها در دام و انسان باعث افزایش تمایل به جایگزینی آن‌ها با ترکیبات موثر گیاهی شده است. برای بررسی اثر دارویی گیاه چویل بر فلور طبیعی روده کوچک و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی، 476 قطعه جوجه‌ مرغ یک روزه گوشتی سویه کاب 500 به طور تصادفی به 7 تیمار با 4 تکرار و هر تکرار شامل 17 قطعه جوجه اختصاص داده شدند. به جوجه‌ها جیره پایه یکسان با 0 درصد (کنترل)، 4/0 و 8/0 درصد از پودر چویل در روزهای 1 تا 28 (S)، 29 تا 42 (F) و 1 تا 42 (A) روزگی، خورانده شد. جهت بررسی پاسخ ایمنی هومورال، گلبول قرمز گوسفند در روز‌های 28 و 35 به سیاهرگ بال دو قطعه جوجه تزریق شد. در سنین 28 و 42 روزگی کشتار انجام و وزن لاشه، وزن نسبی چربی، وزن کبد، مقدار تری‌گلیسرید، کلسترول، HDL و VLDL در سرم و طول بخش‌های مختلف روده اندازه‌گیری شد. نتایج عملکرد نشان داد که 4/0 و 8/0 درصد چویل به طور معناداری خوراک مصرفی را کاهش می‌دهد. میانگین اضافه وزن روزانه در گروه شاهد بیشترین و گروه 8/0 درصد چویل کمترین را نشان داد. هم‌چنین شمار لاکتوباسیلوس‌ها‌ به طور معنی‌داری با افزودن 4/0درصد یا 8/0درصد چویل افزایش یافت، اما اشرشیاکلی در 28 روزگی به طور معنا‌داری کاهش یافت (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات