اثر افزودنی های خوراکی بر مورفولوژی روده باریک، معدنی شدن و مقاومت استخوان درشت نی جوجه های گوشتی و مرغان تخم گذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش پرورش و تولید طیور دانشگاه بیرجند

2 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

چکیده

    دو آزمایش جداگانه به منظور بررسی اثر استفاده از مکمل‌های آنتی‌بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پری‌بیوتیک بر اسیدیته و مورفولوژی روده‌ی باریک و همچنین مواد معدنی استخوان درشت‌نی و مقاومت آن در جوجه‌های گوشتی و مرغان تخم‌گذار انجام گرفت.  در آزمایش اول تعداد 160 قطعه جوجه‌ی گوشتی نر سویه‌ی راس 308 با پنج تیمار، چهار تکرار و هشت قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز و در آزمایش دوم تعداد 160 قطعه مرغ تخم‌گذار لگهورن سویه های-لاین (W-36) با پنج تیمار، چهار تکرار و هشت قطعه مرغ تخم‌گذار در هر تکرار از سن 32 تا 42 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد آزمایش قرار گرفتند.  در انتهای دوره‌ی آزمایش از هر تکرار 2 قطعه جوجه‌ی گوشتی و مرغ تخم‌گذار به منظور بررسی بافت‌شناسی روده‌ی باریک و خصوصیات استخوان درشت‌نی کشتار گردید.  نتایج نشان داد، مکمل اسید آلی باعث کاهش معنی‌دار pH دئودنوم و ژژنوم در هر دو گروه جوجه‌های گوشتی و مرغان تخم‌گذار گردید (05/0P<).  طول ویلی و نسبت طول ویلی به عمق کریپت در جوجه‌های گوشتی تحت تأثیر مکمل پروبیوتیک افزایش معنی‌دار (05/0P<) و در مرغان تخم‌گذار افزایش غیرمعنی‌داری پیدا کرد.  درصد کلسیم استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی در اثر مصرف مکمل اسید آلی افزایش معنی‌داری پیدا کرد (05/0P<).  در مرغان تخم‌گذار نیز مکمل اسید آلی باعث افزایش معنی‌دار درصد خاکستر استخوان درشت‌نی شد (05/0P<).  نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که استفاده از مکمل پروبیوتیک باعث بهبود خصوصیات مورفولوژی روده‌ی باریک جوجه‌های گوشتی و مکمل اسید آلی باعث بهبود خصوصیات استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی و مرغان تخم‌گذار ‌گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات