مطالعه‌ی کشتارگاهی ضایعات هیستوپاتولوژیک غده تیرویید و سطح سرمی هورمون های تیروییدی در میش‌های آبستن و جنین آن‌ها در دو فصل سرد و گرم در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه

چکیده

    در مطالعه‌ی کشتارگاهی حاضر، فراوانی ضایعات هیستوپاتولوژیک در غده‌ی تیروئید و سطح هورمون‌های تیروئیدی در مادر و جنین گوسفند در دو فصل گرم و سرد در کشتارگاه اهواز مورد بررسی قرار گرفت.  برای این منظور، به صورت جداگانه از گوسفندانی که دوره‌ی آبستنی خود را در فصول سرد و یا گرم سال گذرانده بودند نمونه‌گیری انجام شد.  پس از مراجعه به کشتارگاه به صورت تصادفی از 29 رأس میش آبستن و جنین‌های آن‌ها در پایان فصل سرد (اسفند ماه) و از 25 رأس میش آبستن و جنین‌های آن‌ها در پایان فصل گرم (مهر ماه) نمونه‌ی خون و غده‌ی تیروئید اخذ گردید.  میزان سرمی هورمون‌های تیروئیدی T3 و ‏T4 به روش الیزا اندازه‌گیری شد و غدد تیروئید مورد مطالعه هیستوپاتولوژیک قرار گرفتند.  نتایج به دست آمده نشان دهنده‌ی فراوانی بالایی از جراحات تیروئیدی در میش‌ها و جنین‌های آن‌ها بود.  انواع مختلفی از جراحات نظیر کیست، هایپرپلازی فولیکولار، دژنرسانس فولیکولار، خونریزی و التهاب و گواتر کلوئید در میش‌ها و جراحاتی نظیر کیست، پرخونی و دژنرسانس فولیکولار در جنین‌ها مشاهده گردید.  فصول سرد و گرم دارای اثر معنی‌دار بر فراوانی ضایعات تیروئیدی در میش‌های آبستن و جنین آن‌ها نبودند.  میانگین سطح سرمی هورمون‌های T3 و T4در میش‌های آبستن و جنین‌های آن‌ها در دو فصل سرد و گرم اختلاف معنی‌داری نداشتند.  در مدل مورد تحقیق، وجود ضایعه در تیروئید اثر معنی‌داری بر روی مقادیر T3 و T4 مادر نداشت در صورتی که در همین مدل، وجود ضایعه در تیروئید جنین‌ها باعث افزایش ترشح هورمون T3 و T4  شده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات