اثر اندازه فولیکول تخمدانی و چرخه فحلی بر غلظت سرمی و مایع فولیکولی IGF-1، انسولین و گلوکز در گاو دو رگ خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    فولیکول‌زایی‌ یکی از مراحل فعالیت‌های تولید‌مثلی در دام‌های ماده می‌باشد.  طی مراحل رشد فولیکولی، مایع فولیکولی، که ترکیبات آن شامل فاکتورهای رشد، هورمون‌ها و مواد مغذی مختلف می‌باشد، شرایط لازم برای رشد و بلوغ اووسیت را فراهم می‌کند.  مطالعه حاضر به منظور مقایسه غلظت IGF-1، انسولین و گلوکز مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول‌های با اندازه متفاوت و سرم خون بین مراحل فولیکولار و لوتئال چرخه فحلی گاوهای دورگ انجام شد.  نمونه‌های خون و تخمدان‌های 20 رأس از گاوهای کشتار شده (10 رأس در مرحله لوتئال و 10 رأس در مرحله فولیکولار) مورد بررسی قرار گرفتند.  مایع فولیکولی از دو گروه فولیکولی کوچک (6 تا 9 میلی‌متر) و بزرگ (10 میلی‌متر و بیشتر) اخذ گردید.  غلظت IGF-1، انسولین و گلوکز در مایعات فولیکولی و نیز سرم خون تعیین گردید.  نتایج نشان داد که غلظت IGF-1 مایعات فولیکولی و سرم خون در مرحله فولیکولار به طور معنی‌داری (05/0P)، اما غلظت انسولین سرم خون در مرحله فولیکولار به طور معنی‌داری (05/0P)، اما در مرحله فولیکولار میزان انسولین سرم خون به طور معنی‌داری (05/0P).  در هر دو مرحله چرخه فحلی، غلظت گلوکز سرم خون به طور معنی‌داری (05/0P

کلیدواژه‌ها