اثر آلبومین گاوی بر ویژگی‌های کیفی مایع منی بز مهابادی پس از فرایند انجماد و یخ‌گشایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه اثر غلظت‌های مختلف آلبومین سرم گاوی (0، 5/2، 5، 10، 15 و 20 میلی‌گرم در میلی‌لیتر) در رقیق‌کننده پایه تریس- زرده تخم‌مرغ- فروکتوز (همراه با 5 درصد گلیسرول) اسپرم‌ها، پس از فرایند انجماد و یخ‌‌گشایی بود.  نمونه‌های منی توسط واژن مصنوعی از 4 رأس بز نر بالغ، هفته‌ای 2 بار جمع‌آوری شد.  نمونه‌های منی رقیق شده در معرض بخار ازت منجمد و در تانک حاوی ازت مایع ذخیره شدند.  یخ‌گشایی پایوت‌های حاوی اسپرم در آب گرم 37 درجه سانتی‌گراد انجام شد.  تحرک و تحرک پیشرونده اسپرم با کمک سیستم آنالیز رایانه‌ای اسپرم اندازه‌گیری شد.  سلامت غشاء، درصد اسپرم‌های زنده، مورفولوژی وحالت آکروزومی اسپرم‌ها نیز اندازه‌گیری شد.  داده‌های حاصل این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی و بر اساس مدل آماری yijk= µ+ai+eij صورت گرفت.  نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که، رقیق‌کننده اسپرم بز حاوی 10 و 15 میلی‌گرم در میلی‌لیترآلبومین سرم گاوی در مقایسه با گروه شاهد موجب بهبود  در میزان تحرک، تحرک پیشرونده و اسپرم‌های زنده می‌شود (05/0p).  مطابق با نتایج این پژوهش به نظر می‌رسد که افزودن سطوح 10 و 15 میلی‌گرم آلبومین سرم گاوی به رقیق‌کننده‌های انجماد اسپرم بز مهابادی باعث بهبود معنی‌دار پارامترهای اسپرم از جمله تحرک و درصد اسپرم‌های زنده میشود.

کلیدواژه‌ها