اثرات بیهوش کننده اسانس میخک بارگذاری شده با نانو ذرات آهن در ماهی آنجل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    تعداد 50 عدد ماهی آنجل (Pterophyllum  scalare) با میانگین وزنی 2/0±89/1 گرم و میانگین طولی 8/0±22/5 سانتی‌متر در دمای 2±26 سانتی‌گراد و 1±7=pH به صورت تصادفی به پنج گروه 10 عددی تقسیم شدند.  ماهیان گروه‌های در چهار گروه به ترتیب با غلظت‌های 12، 25، 50  و 100 قسمت در میلیون اسانس میخک بارگذاری شده با نانو ذرات آهن و گروه پنجم به عنوان گروه شاهد با غلظت 50 قسمت در میلیون اسانس میخک به شیوه حمام دادن بیهوش شدند.  زمان‌های رسیدن به مراحل از دست رفتن تعادل، بیهوشی، بازگشت تعادل و احیا کامل در آنان اندازه‌گیری و ثبت شدند.  تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد کمترین غلظت مورد نیاز اسانس میخک بارگذاری شده با نانو ذرات آهن جهت بیهوش نمودن ماهی آنجل در زمان توصیه شده (حداکثر زمان القاء بیهوشی 3 دقیقه) غلظت ppm12 می‌باشد.  زمان بازگشت کامل ماهیان بیهوش شده با این غلظت، مناسب و حدود 5 دقیقه بود.  مشاهده رفتار ماهیان بیهوش شده تا 96 ساعت پس از بیهوشی موید بی خطر بودن اسانس میخک بارگذاری شده با نانو ذرات آهن در غلظت‌های بکار رفته برای ماهی آنجل است، زیرا هیچ گونه اثر نامطلوب جانبی شامل تغییرات رفتاری و مشکلات تنفسی در ماهیان بیهوش شده مشاهده نگردید.  همچنین در طول مدت فوق‌الذکر هیچ گونه تلفاتی در ماهیان رخ نداد.

کلیدواژه‌ها