مطالعه ماکروسکوپی و هیستومورفومتری غده پروستات موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    غده پروستات موش صحرایی که در تحقیقات علمی، کاربرد زیادی دارد ساختار بافتی آن با دیگر پستانداران دارای اختلافات قابل توجهی است و در این ارتباط تا کنون گزارشات اندکی در دسترس می باشد. بدین منظور پروستات 5 سر موش صحرایی نر بالغ و سالم  با میانگین وزنی 20±180 گرم و سن تقریبی 5/3-3 ماه مورد مطالعه قرار گرفت.  نمونه‌هایی به ضخامت 5/0 سانتی‌متر از لوب‌های قدامی، پشتی، شکمی و جانبی گرفته شد و با استفاده از روش تهیه مقاطع بافتی معمول پارافینی،  برش‌هایی به ضخامت 6-5  میکرومتر تهیه و مورد رنگ‌ آمیزی H&E و PAS قرار گرفتند.  بررسی  میکرومتری با استفاده از عدسی دیجیتال، Dino–Lite و نرم‌افزار  Dino Capture 1  روی تصاویر میکروسکوپی انجام شد.  نتایج ماکروسکوپیک نشان داد که این غده از 4 لوب قدامی، شکمی، پشتی و جانبی تشکیل شده که لوب جانبی خود شامل دو لوب جانبی نوع 1 و 2 می‌باشد.  مشاهدات میکروسکوپی نیز نشان داد که پارانشیم غده از مجاری ترشحی و واحدهای ترشحی لوله‌ای - آلوئولی تشکیل شده است.  واحدهای ترشحی آلوئولی دارای چین‌خوردگی زیادی هستند.  شدت چین‌خوردگی‌ها و تعداد واحد های ترشحی چین‌خورده در لوب‌های مختلف متفاوت بود به طوری که بیشترین تعداد آلوئول های ترشحی چین‌خورده مربوط به لوب قدامی است که در تمام نواحی لوب پراکنده شده‌اند.  ولی در سایر لوب‌ها آلوئول های ترشحی چین‌خورده بیشتر در بخش محیطی غده قرار داشتند.  سلول‌های ترشحی آلوئول‌ها در هر لوب پاسخ متفاوتی نسبت به رنگ‌آمیزی داشتند به طوری که سلول‌های ترشحی آلوئول‌های لوب جانبی نوع 1 اسیدوفیل‌تر از لوب‌های دیگر بود.  نسبت واحدهای ترشحی لوله‌ای – آلوئولی به مجاری ترشحی در لوب‌ها نیز متفاوت بود به نحوی که لوب پشتی بیشترین نسبت را داشت.  واحدهای لوله‌ای معمولاً فاقد چین‌خوردگی هستند و بیشتر در مرکز لوب‌ها قرار دارند.  نتایج نشان داد که ضخامت اپیتلیوم واحدهای ترشحی لوله‌ای – آلوئولی تقریباً دو برابر مجاری ترشحی  هستند  که این اختلاف معنی‌دار (05/0P<) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها