بررسی فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوساله‌های شیرخوار منطقه قوچان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    گونه‌های مختلف کریپتوسپوریدیوم تک‌یاخته‌های شایع و بیماری‌زای روده‌ای انسان و بسیاری دیگر از پستانداران می‌باشند.  در این بررسی میزان آلودگی به انگل فوق در گوساله‌های شیرخوار در منطقه قوچان (شمال استان خراسان رضوی) مورد مطالعه قرار گرفت.  بدین منظور از 400 رأس گوساله شیرخوار تا سن 75 روزگی نمونه مدفوع اخذ شد و پس از تغلیظ به روش فرمل اتر با استفاده از روش رنگ‌آمیزی ذیل نلسون اصلاح شده و میکروسکوپ نوری جهت حضور اووسیست‌های کریپتوسپوریدیوم مورد مطالعه قرار گرفتند.  نتایج حاصله، آلودگی به کریپتوسپوریدیوم را در 5/2 درصد گوساله‌های مورد بررسی تایید نمود.  مطالعات آماری نشان داد که بیشترین میزان آلودگی به تک یاخته در حیوانات زیر 30 روز (30/6 درصد) و در فصل تابستان (4 درصد) بود.  در ضمن 15/4 درصد از دام‌های نر و 97/0 درصد از گوساله‌های ماده آلوده به انگل بودند.  همچنین میزان آلودگی به انگل در گوساله‌های شیرخوار مبتلا به اسهال 10 درصد و در گوساله‌های فاقد علائم اسهال 89/1 درصد بود.  بررسی آماری انجام شده تنها ارتباط معنی‌داری را بین میزان وقوع آلودگی و وجود یا عدم وجود اسهال نشان داد.  افزون بر اینکه احتمال آلودگی در گوساله‌های مبتلا به اسهال 76/5 برابر گوساله‌هایی بود که علائم اسهال را نداشتند (P=0.032).  بنابراین کریپتوسپوریدیوز دارای اهمیت همه گیرشناسی در منطقه قوچان بوده و گوساله‌های شیرخوار می‌توانند سبب ایجاد آلودگی در سایر دام‌ها و حتی انسان گردند.

کلیدواژه‌ها