بررسی فراوانی ژن‌های مولد انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از نمونه¬های شیر مربوط به التهاب پستان گاو به روش PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    در سال‌های اخیر روش‌های مولکولی مانند PCR به طور موفقیت‌آمیزی برای شناسایی ژن‌های مختلف در ارگانیسم‌ها به کار رفته است.  هدف از تحقیق حاضر شناسایی ژن‌های مولد انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس، به عنوان یک عامل مهم بیماری‌زای انسان، در شیر با استفاده از روش PCR بود.  نمونه‌های شیر از گاوداری‌های صنعتی تبریز (5 گاوداری) و ارومیه (4 گاوداری) اخذ گردید.  روش‌های باکتریولوژیکی جهت جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس در مورد کلیه نمونه‌ها انجام گرفت.  کلنی‌های زرد رنگ مانیتول مثبت در محیط مانیتول سالت آگار به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس در نظر گرفته شد.  سایر آزمون‌های بیوشیمیایی نیز جهت تشخیص انجام گرفت.  جهت تایید تشخیص، استخراج DNA از تمامی جدایه‌ها انجام گرفت و آزمون PCR برای تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس توسط پرایمرهای اختصاصی ژن aroA، صورت گرفت.  جهت جستجوی ژن‌های مولد انتروتوکسین‌ها آزمون PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی انتروتوکسین‌های A، B، C، D، E، G و H انجام گرفت.  ژن‌های کد کننده انتروتوکسین‌ C در 5 جدایه (3 مورد از ارومیه و 2 مورد از تبریز)، انتروتوکسین G در 6 جدایه (2 مورد از ارومیه و 4 مورد از تبریز) و انتروتوکسین H در یکی از جدایه‌‌ها‌ی ارومیه تعیین گردیدند.  ژن‌های کد کننده مربوط به انتروتوکسین‌های A، B ، C و E در هیچ‌کدام از 50 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس یافت نشدند.  با توجه به اهمیت استافیلوکوکوس اورئوس در ایجاد التهاب پستان و نقش توکسین‌های متنوع تولید شده توسط این جرم در ایجاد بیماری در انسان و دام و عدم وجود اطلاعات کامل در مورد پراکندگی وجود توکسین‌های مذکور در بین سویه‌های جدا شده از موارد التهاب پستان در ایران، انجام مطالعات بیشتر در این ارتباط ضروری است.

کلیدواژه‌ها