مقایسه تأثیر افزودن آلفامیون و بیومین به جیره غذایی بر پاسخ ایمنی در برابر واکسن کشته آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    به منظور مطالعه تاثیر افزودن آلفامیون و بیومین بر پاسخ ایمنی پرندگان به واکسن کشته آنفلوانزا، سیصد قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس به طور تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند و هر گروه به 3 زیر گروه 25 قطعه‌ای تقسیم شد.  جوجه‌های گروه یک جیره پایه، جوجه‌های گروه 2 آلفامیون به نسبت 5/0 کیلو در تن، جوجه‌های گروه 3 بیومین به نسبت یک کیلو در تن و جوجه‌های گروه 4 نیز جیره پایه دریافت کردند.  جوجه‌های گروه 2، 3 و 4 در روز نهم با واکسن آنفلوانزا تحت تیپ H9N2 به روش زیر جلد پشت گردن واکسینه شدند ولی گروه 1 واکسن دریافت نکردند.  در روزهای صفر (قبل از واکسیناسیون)، 20 و 35 بعد از واکسیناسیون از هر گروه 15 جوجه به طور تصادفی انتخاب و خونگیری از ورید بال آنها به عمل آمد.  سرم خون جدا شده به میکروتیوب منتقل و تا هنگام آزمایش در فریزر نگهداری شد.  عیار پادتن ضد ویروس آنفلوانزا به روش جلوگیری از هماگلوتیناسیون و با 4 واحد (HA) از آنتی‌ژن آنفلوانزا اندازه‌گیری شد.  نتایج مطالعه نشان داد، اگر چه 35 روز بعد از واکسیناسیون میانگین عیار پادتن سرم خون جوجه‌های گروه دریافت کننده بیومین (92/3) از گروه دریافت کننده آلفامیون (85/3) بیشتر می‌باشد ولی تفاوت معنی‌دار با جوجه‌های کنترل واکسینه ندارد.  بنابراین می‌توان گفت، افزودن آلفامیون یا بیومین در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی تأثیری بر پاسخ ایمنی پرنده در برابر واکسن کشته آنفلوانزا ندارد.

کلیدواژه‌ها