جداسازی، تعیین سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از ماکیان شهرستان اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    سالمونلوز از بیماری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مهم مشترک بین انسان و دام (زئونوز) محسوب می‌گردد.  بیشتر عفونت‌های سالمونلایی در انسان در اثر مصرف مواد غذایی آلوده به این باکتری رخ می‌دهد.  مقاومت سالمونلا نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های رایج رو به افزایش است و به عنوان یک مشکل جهانی مطرح می‌باشد.  مطالعه حاضر به منظور تعیین سروتیپ‌های سالمونلا و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آنها در طیور شهرستان اراک انجام شد.  در این تحقیق از 245 نمونه کلواک ماکیان 75 مورد (61/30%) سالمونلا جدا گردید.  در سروتایپینگ انجام شده روی نمونه‌های فوق 33/45% سروتیپ انتریتیدیس (Enteritidis)، 44% سروتیپ اینفانتیس (Infantis)، 33/5% سروتیپ تیفی‌موریوم (Typhimurium)، 67/2% سروتیپ باردو (Bardo) و 67/2% سروتیپ باکونگو (Bacongo) تشخیص داده شد.  نتایج آنتی‌بیوگرام بر اساس استاندارد جهانی CLSI و با استفاده از روش دیسک دیفیوژن (Kirby-Bauer) نشان داد که 100% جدایه‌ها به جنتامایسین، انروفلوکساسین، ایمیپنم و سفتریاکسون حساس هستند و بیشترین مقاومت در برابر نالیدیکسیک اسید و نیتروفورانتوئین مشاهده شد.  همچنین از 75 جدایه سالمونلا 63 مورد (84%) دارای مقاومت چندگانه به سه یا تعداد بیشتری از آنتی‌بیوتیک‌ها بودند.

کلیدواژه‌ها