بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    سقط جنین‌های بروسلایی، لپتوسپیرایی و کمپیلوباکتریایی در راس عوامل باکتریایی ایجاد سقط جنین در گاو قرار دارند.  به منظور بررسی فراوانی سقط جنین‌های ناشی از این عوامل در گاوداری‌های اطراف تبریز تعداد 76 جنین سقط شده در طول سال‌های 1389-1387 جمع‌آوری و مورد بررسی قرار گرفت.  بعد از کالبدگشایی جنین‌ها، از محتویات شیردان، کبد، کلیه، ریه، مغز، قلب، طحال و جفت مادران نمونه‌برداری و نمونه‌ها تا زمان انجام آزمایشات در فریزر C˚20- نگهداری شدند.  بعد از انجام آزمایشات PCR، تعداد سقط جنین‌های بروسلا‌یی 6 مورد (8/7%)، لپتوسپیر‌ایی 16 مورد (21%) و کمپیلوباکتر‌یایی 3 مورد (9/3%) تشخیص داده شد.  نتایج حاصل از آزمایشات انجام یافته نشان داد که هر سه بیماری بروسلوز، لپتوسپیر‌وز و کمپیلوباکتر‌یوز در گاوداری‌های اطراف تبریز وجود دارند و فراوانی سقط‌های ناشی از بیماری لپتوسپیر‌وز بیشتر از بقیه موارد است.  همچنین مشخص گردید که واکسن RB51 می‌تواند در برخی از گاو‌های آبستن موجب سقط جنین گردد.

کلیدواژه‌ها