بررسی میزان کادمیوم در ماهی کپور پرورشی، آب و رسوب‌های استخرهای پرورشی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    در این پژوهش، غلظت کادمیوم (Cd) در بافت‌های عضله، کبد، آبشش ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio)، آب و رسوب‌های استخرهای پرورشی در مسیر رودخانه کارون در سه منطقه، شمال (شوشتر)، مرکز (اهواز) و جنوب (خرمشهر) در استان خوزستان در پاییز سال 1389 مطالعه شد.  بیشترین و کمترین غظت کادمیوم در بافت عضله به ترتیب در منطقه شوشتر و خرمشهر به میزان 18/0 و 06/0 میلی‌گرم کادمیوم در کیلوگرم ماده خشک تعیین شد که بیشتر از حدود مجاز EU (2005) (05/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن خشک) بود.  نتایج نشان داد غلظت کادمیوم در رسوب و آب در مناطق مورد مطالعه از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری داشت (05/0p<).  به این ترتیب بیشترین و کمترین غلظت کادمیوم در رسوب، به ترتیب در منطقه خرمشهر به میزان 85/3 و در منطقه شوشتر به میزان 9/1 میلی‌گرم در کیلوگرم ماده خشک به دست آمد.  در حالی که بیشترین و کمترین غلظت کادمیوم در آب به ترتیب در منطقه شوشتر به میزان 84/1 و خرمشهر به میزان 85/0 و میکروگرم بر لیتر به دست آمد.  وضعیت غلظت کادمیوم در اندام‌های ماهی کپور، به ترتیب:  در کبد> آبشش> عضله بود.  بنابراین، افزایش غلظت بار آلودگی این عنصر در رسوب، از منطقه شوشتر به سمت خرمشهر بود.

کلیدواژه‌ها