ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهی شیربت پرورشی (Barbus grypus) خوزستان در دو فصل گرم و سرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    تعیین برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی شیربت پرورشی سالم و بررسی اثر دمای آب در دو فصل سرد و گرم بر چگونگی تغییرات این پارامترها هدف مطالعه حاضر بوده است.  به این منظور تعداد صد و چهار قطعه ماهی شیربت بالغ از هر دو جنس (نر 53  و ماده 51) در دوفصل سرد (64 قطعه) و گرم (40 قطعه) از استخرهای پرورش ماهی اطراف شهرستان شوشتر و اهواز صید گردید و خون از ورید ساقه دمی اخذ و پارامترهای بیوشیمیایی سرم شامل گلوکز، اوره، اسیداوریک، ازت‌اوره (BUN)، کلسترول، تری‌گلیسیرید به روش‌های متداول آزمایشگاهی مورد سنجش و میانگین پارامترها در دو جنس و در دو فصل سرد و گرم تعیین و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.  نتایج نشان داد که میزان اسید اوریک در فصل سرد و میزان کلسترول و تری‌گلیسرید در فصل گرم به طور معنی‌داری بالاتر می‌باشد‍ (05/0P<)، هم‌چنین میزان تری‌گلیسرید و گلوکز در جنس ماده به طور معنی‌داری بالاتر از جنس نر بود (05/0P<)، ضمناً در فصل گرم میزان گلوکز در جنس ماده بالاتر از جنس نر بود (05/0P<).  در کل شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی شیربت پرورشی تحت تاثیر دمای محیط (آب) و در نتیجه تغییر جیره غذایی و هم‌چنین جنس قرار دارد.

کلیدواژه‌ها