بررسی آلودگی سالمونلایی گله¬های ماکیان صنعتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    این پژوهش به منظور بررسی آلودگی سالمونلایی گله‌های ماکیان صنعتی کشور و مکان‌های مرتبط مانند جوجه‌کشی‌ها و کشتارگاه‌ها انجام گرفته ‌است.  در این بررسی از 150 گله مادر، تخم‌گذار، گوشتی، جوجه‌کشی و کشتارگاه نمونه‌برداری انجام شد.  کلیه نمونه‌ها پس از ارسال به آزمایشگاه، با روش‌های استاندارد برای جداسازی سالمونلا کشت شدند.  در مجموع 23390 نمونه جمع‌آوری شد که پس از مخلوط شدن تعداد 3202 نمونه برای کشت حاصل شد.  کلیه جدایه‌های سالمونلا جهت تعیین گروه سرمی و سروتیپ با استفاده از آنتی‌سرم‌های سالمونلا موجود در آزمایشگاه تحت آزمایش قرار گرفتند.  در مجموع 123 (84/3%) جدایه سالمونلا از 3202 نمونه کشت شده حاصل شد.  بیشترین میزان جداسازی از تلفات جنینی و گله‌های گوشتی بود و کمترین میزان سالمونلاها از گله‌های مادر و تخم گذار جدا شد.  نتایج سرم‌شناسی نشان داد که از 123 جدایه سالمونلا، 70 جدایه (9/56%) متعلق به گروه D، 43 جدایه (35%) متعلق به گروه C، 3 جدایه (4/2%) متعلق به گروه B بودند و 7 جدایه (7/5%) نیز به گروه‌های سرمی غیر از A-S تعلق داشتند.  از 70 جدایه گروه D، 69 جدایه سروتیپ سالمونلا انتریتیدیس بودند.  این مطالعه، اطلاعات فراوانی را در خصوص وضعیت آلودگی گله‌های ماکیان صنعتی ایران به سالمونلا به ویژه سالمونلا انتریتیدیس فراهم نموده است که هم از جنبه اقتصادی آن در صنعت ماکیان و هم ازجنبه بهداشت عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها