بررسی فراوانی نسبی برخی از انگل‌های خارجی تک یاخته‌ای در ماهیان تیزه کولی و سیم تالاب انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    تالاب انزلی به عنوان مهمترین پشتوانه در تکثیر ماهیان دریای خزر می‌باشد که برای تخمریزی، زاد و ولد و گاه زیستن، به تالاب روی می‌آورند.  از شاخص‌های متابولیک، انگلی و یا پاتولوژیک، به عنوان یک نشانگر مفید، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای تعیین اثرات آلاینده‌های زیست محیطی استفاده می‌شود.  لذا عمدتاً از انگل‌های خارجی به خصوص تک یاخته‌ای‌ها به عنوان شاخص آلودگی استفاده می‌شود.  تیزه کولی از ماهیان بومی و ماهی سیم از ماهیان مهاجر تالاب انزلی می‌باشند.  به منظور شناسایی و توزیع فراوانی نسبی آلودگی ماهیان تیزه کولی و سیم تالاب انزلی به انگل‌های خارجی تک یاخته‌ای تعداد 150 عدد ماهی سیم و 200 عدد ماهی تیزه کولی در 5 ایستگاه تالاب انزلی به آزمایشگاه مرکزی انتقال یافتند.  از تمامی قسمت‌ها از جمله سطح پوست و باله‌ها و آبشش‌ها لام مرطوب تهیه شده و توسط میکروسکوپ و لوپ چشمی نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفتند.  تریکودینا در ماهی سیم به میزان 27/33% درصد و تیزه کولی 21% روی پوست و آبشش ماهی قرار داشت در واقع بیشترین میزان آلودگی مربوط به همین انگل بود که نشان دهنده آلودگی تالاب می‌باشد.  ایکتیوفتیریوس به میزان 33/19% در ماهی سیم و در ماهی تیزه کولی 5/19% دیده شد.  کریپتوبیا به میزان 67/22% در ماهی سیم و در ماهی تیزه کولی 5/17% بود.  شیلودنلا در ماهی سیم به میزان 18% و در تیزه کولی 5/14% درصد، ایکتیوبودا در ماهی سیم 33/15% و تیزه کولی 17% مشاهده گردید.  از پنج مکان نمونه‌برداری، در قسمت شمالی حوزه مرکزی تالاب انزلی که بار آلودگی آب ناشی از رودخانه پیر بازار در آن محل بالاست، آلودگی به انگل‌های خارجی تک یاخته‌ای به مقدار شدیدتری مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها