بررسی آلودگی گوشت و فرآورده‌های جانبی مرغ به گونه‌های کمپیلوباکتر در شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    گونه‌های کمپیلوباکتر از مهمترین پاتوژن‌های عامل گاستروآنتریت‌های باکتریایی هستند که عموماً از طریق مواد غذایی با منشاء حیوانی منتقل می‌شوند.  این مطالعه با هدف تعیین شیوع گونه‌های کمپیلوباکتر در گوشت و فرآورده‌های جانبی مرغ در شهرکرد، ایران انجام شد.  از اردیبهشت ماه 1389 تا مرداد ماه 1390 در مجموع 480 نمونه شامل گوشت (120=n)، کبد (120=n)، سنگدان (120=n) و قلب مرغ (120=n) به طور تصادفی از دو کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان شهرکرد جمع‌آوری با هدف بررسی حضور گونه‌های کمپیلوباکتر مورد آزمایش قرار گرفتند.  بر پایه آزمون‌های کشت، 331 نمونه از 480 نمونه مورد مطالعه (69 درصد) به گونه‌های کمپیلوباکتر آلوده بوند.  بالاترین شیوع گونه‌های کمپیلوباکتر در کبد مرغ (3/78 درصد) و پس از آن سنگدان (8/75 درصد)، قلب (65 درصد) و گوشت مرغ (7/56 درصد) مشاهده شد.  شایع‌ترین گونه کمپیلوباکتر جدا شده کمپیلوباکتر ژژونی بود (9/90 درصد) و مابقی جدایه‌ها کمپیلوباکترکلی بودند (1/9 درصد).  همه 331 گونه کمپیلوباکتر جدا شده که به روش کشت به عنوان کمپیلوباکتر ژزونی و کمپیلوباکتر کلی متمایز شدند بر پایه آزمون واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز نیز تائید شدند.  اختلاف آماری معنی‌داری (05/0P<) در شیوع گونه‌های کمپیلوباکتر در نمونه‌های گوشت اخذ شده در فصل تابستان (7/86 درصد) مشاهده شد.  نتایج این مطالعه اهمیت احشاء خوراکی طیور را به عنوان منبع بالقوه عفونت‌های کمپیلوباکتریایی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها