تخمین حجم مایع داخل صفاقی به روش اولتراسونوگرافی در سگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    توانایی تعیین حجم دقیق مایع داخل صفاقی در موارد بالینی و تحقیقات سودمند است.  هدف از انجام این تحقیق ایجاد روشی برای تخمین حجم مایع داخل صفاقی با اولتراسونوگرافی در سگ بود.  در شش قلاده سگ ماده‌ی بالغ سالم (میانگین وزن 3/16 کیلوگرم)، 1000 و 2000 میلی‌لیتر محلول سرم نمکی 9/0 درصد درون حفره‌ی صفاقی تزریق شد.  عمق مایع درون صفاق با اولتراسونوگرافی از سطح شکم، در سه محل اندازه‌گیری شد.  با اندازه‌گیری عمق مایع تجمع یافته در هر ناحیه و با استفاده از فرمول هندسی حجم بخشی از یک کره، حجم مایع تخمین زده شد.  به منظور تعمیم نتایج حاصل از اولتراسونوگرافی به کمک نرم‌افزار SPSS، برآورد نقطه‌ای و فاصله‌ای با 95 درصد اطمینان و درصد خطای محاسبه، تعیین شد.  محاسبه‌ی برآورد فاصله‌ای نشان داد که به ازای هر میلی‌لیتر عمق مایع در اولتراسونوگرافی، در خلف جناغ حدود 11 تا 15 میلی‌لیتر، در ناحیه‌ی ناف حدود 14 تا 20 میلی‌لیتر و در ناحیه‌ی قدام لگن حدود 16 تا 28 میلی‌لیتر مایع تجمع یافته است.  حجم مایع تخمین زده شده نسبت به حجم واقعی 1000 میلی‌لیتر در خلف جناغ، ناحیه‌ی ناف و قدام لگن به ترتیب 2/50 درصد بیش‌تر، 4/10 درصد کم‌تر و 8/12 درصد کم‌تر بود و نسبت به حجم واقعی 2000 میلی‌لیتر به همان ترتیب 9/56 درصد بیش‌تر و 31/5 درصد کم‌تر و 3/50 درصد کم‌تر تخمین زده شد.  در نتیجه درصد خطای محاسبه در نواحی خلف و قدام شکم بسیار بیش‌تر از ناحیه‌ی ناف بود.  بهترین محل برای اندازه‌گیری حجم مایع در ناحیه‌ی ناف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات