تریکوبلاستوم خود به خودی نوع مختلط در یک خرگوش لوپ خانگی: کاربرد ایمونوهیستوشیمیایی CK7، CK20 و CD10 در تریکوبلاستوم حیوانی

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آسیب شناسی، دانشکده دامپزشکی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

    تریکوبلاستوم­ها معمول­ترین تومورهای جلدی خوش­خیم در خرگوش­ها هستند.  از آن جا که این نئوپلاسم­ها زیر گونه­های متنوع دارند، بنابراین ممکن است آن­ها با تومورهای مشابه دیگری که دارای ترکیب سلول­های پوشش بازالوئید هستند، مورد اشتباه واقع شوند.  یک خرگوش لوپ نر پنج ساله نژاد مخلوط، دارای یک توده قابل لمس دو لوبی سفت متحرک بیضی شکل بود که در زیر گوش راست مابین فک پایین و گردن با ابعاد 1×5/1×3 بدون ایجاد زخم واقع شده بود.  وضعیت عمومی خرگوش خوب بود و تب یا حالت غیرطبیعی در لوکوگرام وجود نداشت.  پس از جراحی، یک توده سفید خاکستری در مجلول بافر قرمالین 10 درصد تثبیت شد.  مشاهدات آسیب­شناسی مقاطع توده رنگ­آمیزی شده با روش­های هماتوکسیلین و ائوزین، پریودیک اسید شیف و تری کروم ماسون، یک تومور متشکل از سلول­های معمولی پوششی بازالوئید  با هر دو الگوی ریبون و ترابکولی (مختلط) همراه با بافت همبندی زمینه­ای را تایید کرد.  علاوه بر این، ایمونولیبلینگ تومور توسط CK AE1/AE3، CK7، CK20، CD10، وایمنتین (Vimentin)، S100 و Ki67 انجام شد.  بر اساس آسیب­شناسی و ایمونوهیستوشیمی، تشخیص تریکوبلاستوم نوع مختلط برای توده انجام شد.  از لحاظ ایمونوهیستوشیمی، بیان قوی  CK AE1/AE3(بیشتر از 50 درصد سلول­های توموری بازالوئید)، ایمونولیبلینگ قوی (بیش­تر از 50 درصد) بافت همبندی ترابکولی زمینه­ای مربوط به تومور در برابر وایمنتین و واکنش ایمنی مثبت ضعیف (10-1 درصد از سلول­های زمینه­ای تومور) وجود داشت.  از طرف دیگر، بیان مارکرهای CK7، CK20 و CD10 در سلول­های توموری به ترتیب 40-30 درصد (متوسط)، 30-20 درصد (متوسط) و >10 درصد (ضعیف) بود.  بر این اساس، استفاده از CK7، CK20 و CD10 همراه مارکرهای دیگر می‌تواند در تفریق دقیق­تر تریکوبلاستوم حیوانی از تومورهای مشابه مانند کارسینوم سلول بازال، تریکواپیتلیوما یا سایر تومورهایی که از سلول‌های پوششی بازالوئید فولیکول‌های مو منشا می‌گیرند، مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


Ashrafihelan, J., Mosallanezhad, B., Tavakoli, A., Naghshineh, R., Mousavi, S.., 2005. Trichoblastoma (basal cell tumor) in a rabbit. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran 60, 301–302.
Córdoba, A., Guerrero, D., Larrinaga, B., Iglesias, M.E., Arrechea, M.A., Yanguas, J.I., 2009. Bcl-2 and CD10 expression in the differential diagnosis of trichoblastoma, basal cell carcinoma, and basal cell carcinoma with follicular differentiation. Int. J. Dermatol. 48, 713–717. https://doi.org/10.1111/j.1365-4632.2009.04076.x
Freitas, T.F. de, Jorge, S. da F., Silva, M.E.M., Mendes, F.L.F., Lemos, T.D., 2019. Trabecular trichoblastoma in a domestic cat (Felis catus domesticus, linnaeus 1758): Case report. Brazilian J. Vet. Res. Anim. Sci. 56, e150213. https://doi.org/10.11606/issn.1678-4456.bjvras.2019.150213
Hammer, M., Weigner, F., Klopfleisch, R., 2011. Cutaneous melanomas in rabbits: rare but often fatal. Vet. Sci. Dev. 1, 9. https://doi.org/10.4081/vsd.2011.e9
Jenkins, J.R., 2001. Skin disorders of the rabbit. Vet. Clin. North Am. - Exot. Anim. Pract. 4, 543–563. https://doi.org/10.1016/S1094-9194(17)30042-7
Kanfer, S., Reavill, D.R., 2013. Cutaneous Neoplasia in Ferrets, Rabbits, and Guinea Pigs. Vet. Clin. North Am. - Exot. Anim. Pract. 16, 579–598. https://doi.org/10.1016/j.cvex.2013.05.006
Kim, M.S., Jeong, S.M., Park, J.H., Nam, T.C., Seo, K.M., 2004. Reversal of medetomidine-ketamine combination anesthesia in rabbits by atipamezole. Exp. Anim. 53, 423–428. https://doi.org/10.1538/expanim.53.423
Kneitz, H., Fetzer, S., Goebeler, M., Bröcker, E.B., 2018. Differential diagnostic significance of epithelial and stromal CD10 expression in tumors of trichogenic origin. JDDG - J. Ger. Soc. Dermatology 16, 719–729. https://doi.org/10.1111/ddg.13547
Kok, M.K., Chambers, J.K., Ushio, N., Watamori, A., Miwa, Y., Nakayama, H., Uchida, K., 2017. Histopathological and Immunohistochemical Study of Trichoblastoma in the Rabbit. J. Comp. Pathol. 157, 126–135. https://doi.org/10.1016/j.jcpa.2017.06.005
Martino, P.E., Gimeno, E.J., Píscopo, M.A., Netri, C.M., Unzaga, M.F., Origlia, J.A., 2017. Spontaneous skin tumor in a companion dwarf rabbit. Acta Sci. Vet. 45, 1–4. https://doi.org/10.22456/1679-9216.85441
Mineshige, T., Yasuno, K., Sugahara, G., Tomishita, Y., Shimokawa, N., Kamiie, J., Nishifuji, K., Shirota, K., 2014. Trichoblastoma with abundant plump stromal cells in a dog. J. Vet. Med. Sci. 76, 735–739. https://doi.org/10.1292/jvms.13-0516
Polinas, M., Burrai, G.P., Vitiello, V., Falchi, L., Zedda, M.T., Masala, G., Marras, V., Satta, G., Alberti, A., Antuofermo, E., 2020. Histological and immunohistochemical features of trichoblastoma in a sarda breed sheep. Animals 10, 1–8. https://doi.org/10.3390/ani10112039
Tacha, D., 2003. Immunohistochemistry of the Skin. Lab. Med. 34, 311–316. https://doi.org/10.1309/pdpm26e5tlfqlung
Von Bomhard, W., Goldschmidt, M.H., Shofer, F.S., Perl, L., Rosenthal, K.L., Mauldin, E.A., 2007. Cutaneous neoplasms in pet rabbits: A retrospective study. Vet. Pathol. 44, 579–588. https://doi.org/10.1354/vp.44-5-579
Wang, Q., Ghimire, D., Wang, J., Luo, S., Li, Z., Wang, H., Geng, S., Xiao, S., Zheng, Y., 2015. Desmoplastic trichoepithelioma: A clinicopathological study of three cases and a review of the literature. Oncol. Lett. 10, 2468–2476. https://doi.org/10.3892/ol.2015.3517.