ردیابی مولکولی مایکوپلاسما سینوویه در گله های ماکیان گوشتی با جراحات تنفسی در کشتارگاه اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    بیماری مایکوپلاسموز طیور یکی از بیماری­های مهم در صنعت طیور است.  مایکوپلاسما سینوویه از عوامل مهم ایجاد کننده­ی بیماری در ماکیان است که موجب عفونت دستگاه تنفسی و سینوویت می­گردد، که منجر به خسارات اقتصادی قابل توجهی به صنعت طیور در سراسر جهان می­شود.  در این مطالعه، عفونت مایکوپلاسما از گله­های طیور گوشتی کشتارگاه اهواز با استفاده از روش مولکولی مورد بررسی قرار گرفت.  بدین منظور تعداد 200 نمونه از بافت­های ریه و نای و مایع مفصل خرگوشی از 20 گله مرغ گوشتی دارای علایم ماکروسکوپی و 20 نمونه از قسمت­های مذکور از مرغ­های گوشتی سالم هر گله در فصل زمستان جمع­آوری شد.  استخراج DNA بافت با استفاده از کیت تجاری شرکت رها زیست پادتن طبق دستورالعمل کیت استفاده شد.  سپس آزمایش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مربوط به ژن Vlha استفاده شد.  نتایج حاصل از PCR برای 55 نمونه ریه و 45 نمونه نای از گله­های دارای علائم ماکروسکوپی و 4 نمونه ریه و نای از پرنده­های به ظاهر سالم مثبت تشخیص داده شد.  در بررسی مولکولی نمونه­های مفصل مورد مثبتی از نظر وجود مایکوپلاسما سینوویه مشاهده نگردید.  نمونه مثبت مایکوپلاسما سینوویه جهت تعیین توالی به شرکت ژن فن­آوران فرستاده شد.  توالی بخشی از ژن Vlha این جدایه با سایر جدایه­های موجود در بانک ژن مورد مقایسه قرار گرفت و حدود 99 درصد با جدایه­های ایرانی قبلی شباهت داشت (IRG11/C/09، IRG6/C/08، IRG1/C/08).

کلیدواژه‌ها


Akbari, A. (1996). Guide bacterial disease of poultry. Tehran: Kowsar Economic Organization.
Amer, M. M., Mekky, H. M., & Fedawy, H. S. (2019). Molecular identification of Mycoplasma synoviae from breeder chicken flock showing arthritis in Egypt. Veterinary World12(4), 535-541.
Ansari, H., Pourbakhsh, S. A., Sheikhi, N., Bozorgmehri Fard, M. H., & Ashtari, A. (2010). Detection of Mycoplasma synoviae in clinical samples by VlhA-PCR method. Veterinary Journal Tabriz3(4), 673-681.
Bagal, U., Dhaygude, V., Kamdi, B., Mote, C., Pawade, M., & Bhosale, S. (2019). Pathology and molecular diagnosis of Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae infections in broiler chickens from western Maharashtra, India. Journal of Animal Research9(6), 897-902.
Feberwee, A., Mekkes, D. R., De Wit, J. J., Hartman, E. G., & Pijpers, A. (2005). Comparison of culture, PCR, and different serologic tests for detection of Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae infections. Avian Diseases49(2), 260-268.
Ferguson‐Noel, N., Armour, N. K., Noormohammadi, A. H., El‐Gazzar, M., & Bradbury, J. M. (2020). Mycoplasmosis. In D.E, Swayne., M, Boulianne., C.M, Logue., L.R, Venugopal Nair., D.L, Suarez., S.D, Wit (Ed(s).). Diseases of Poultry (14th ed., pp. 907-965).
Galluzzo, P., Migliore, S., Galuppo, L., Condorelli, L., Hussein, H. A., Licitra, F., et al. (2022). First molecular survey to detect Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae in poultry farms in a strategic production district of sicily (south-italy). Animals12(8), 962.
Ghafouri, S. A., Bozorgmehrifard, M. H., Karimi, V., Nazemshirazi, M. H., Noormohammadi, A., & Hosseini, H. (2011). Identification and primary differentiation of iranian isolates of Mycoplasma synoviae using PCR based on amplification of conserved 5′ end of VlhA gene. Journal of Veterinary Research66(2), 117-122.
Ghaniei, A. (2016). Molecular characterization of Mycoplasma synoviae isolated from broiler chickens of West Azarbaijan province by PCR of VlhA gene. Veterinary Research Forum7(3), 197-202.
Gharibi, D., Ghadimipour, R., & Mayahi, M. (2018). Detection of Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae among commercial poultry in Khouzestan province, Iran. Archives of Razi Institute73(2), 139-146.
Heleili, N., Mamache, B., & Chelihi, A. (2011). Incidence of avian mycoplasmosis in the region of Batna, Eastern Algeria. Veterinary World4(3), 101-105.
Hosseini Aliabad, S. H., Pourbakhsh, S. A., Charkhkar, S., Fard, M. B., & Shikhi, N. (2012). Molecular study and phylogenetic analysis of Mycoplasma synoviae isolated from poultry flocks from Mazandran Province of Iran. African Journal of Biotechnology11(8), 2124-2129.
Jeffery, N., Gasser, R. B., Steer, P. A., & Noormohammadi, A. H. (2007). Classification of Mycoplasma synoviae strains using single-strand conformation polymorphism and high-resolution melting-curve analysis of the VlhA gene single-copy region. Microbiology153(8), 2679-2688.
Kleven, S. H., & Ferguson-Noel, N. (2008). Mycoplasma synoviae infection. In A. M, Fadly., J. R, Glisson., L. R, McDougald., L. K, Nolan., D. E, Swayne(Ed(s)). Diseases of Poultry (12th ed., pp.845-856). New Jersey: Blackwell Publishing.
Koehn, S., Spergser, J., Ahlers, C., Voss, M., Bartels, T., Rosengarten, R., et al. (2009). Prevalence of Mycoplasmas in commercial layer flocks during laying period. Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift122(5-6), 186-192.
Maghami, M., Pourbakhsh, S. A., Homayounimehr, A., Mohajerani, H., AshtariI, A., & Bayatzadeh, M. (2013). Diagnosis and detection of Mycoplasma synoviae from commercial poultry flocks using polymeras chain reaction (PCR) based on amplification of VlhA gene. Journal of Comprative Pathobiology, 9(4), 837-846.
Mayahi, M., Boroomand, Z., Pourbakhsh, S.A., Jafari, R.A., & Golivari, H. (2017). Detection of Mycoplasma Synoviae infections in vaccinated broiler breeder flocks. Journal of Veterinary Microbiology, 13(2), 29-38.
Mettifogo, E., Buzinhani, M., Buim, M. R., Timenetsky, J., & Ferreira, A. J. P. (2015). Evaluation of a PCR multiplex for detection and differentiation of Mycoplasma synoviae, Mycoplasma gallisepticum, and Mycoplasma gallisepticum strain F-vaccine. Pesquisa Veterinária Brasileira35(1), 13-18.
Moumivand, H., Pourbakhsh, S.A., & Jamshidian, M. (2017). Isolation of pathogenic Mycoplasmas from ostrich farms in Iran. Comparative Pathobiology, 14(3), 2281-2288.
Pourbakhsh, S. A., Maghami, M., Ashtari, A., Bayatzadeh, M. A., & Ahangaran, S. (2013). The VlhA gene sequencing of Iranian Mycoplasma synoviae isolates. Archives of Razi Institute, 68(2), 117-124.
Rajkumar, S., Reddy, M. R., & Somvanshi, R. (2018). Molecular prevalence and seroprevalence of Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae in Indian poultry flocks. Journal of Animal Research8(1), 15-19.
Rasoulinazhad, S., Bozorgmehrifard, M. H., Hosseini, H., Sheikhi, N., & Charkhkar, S. (2018). Molecular detection of Mycoplasma synoviae from backyard and commercial turkeys in some parts of Iran. Archives of Razi Institute73(2), 79-85.
Reck, C., Menin, Á., Canever, M. F., & Miletti, L. C. (2013). Rapid detection of Mycoplasma synoviae and avian reovirus in clinical samples of poultry using multiplex PCR. Avian Diseases57(2), 220-224.
Sadrzadeh, A. (2015). Mycoplasmosis. Poultry diseases and management of breeder farms (ed., pp. 1008-1056). Tehran, author's publisher.
Seifi, S., & Shirzad, M. R. (2012). Incidence and risk factors of Mycoplasma synoviae infection in broiler breeder farms of Iran. Veterinary World5(5), 265-268.
Souza, S. O., De Carli, S., Lunge, V. R., Ikuta, N., Canal, C. W., Pavarini, S. P., et al. (2018). Pathological and molecular findings of avian reoviruses from clinical cases of tenosynovitis in poultry flocks from Brazil. Poultry science97(10), 3550-3555.
Tebyanian, H., Mirhosseiny, S. H., Kheirkhah, B., Hassanshahian, M., & Farhadian, H. (2014). Isolation and identification of Mycoplasma synoviae from suspected ostriches by polymerase chain reaction, in Kerman province, Iran. Jundishapur Journal of Microbiology7(9). DOI:10.5812/jjm.19262.