ارزیابی کارایی مخلوطی از عصاره های روغنی گیاهی به عنوان یک روش درمانی برای اندومتریت بالینی در گاوهای شیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار پژوهشکده فناوری جنین دام، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

5 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

6 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، شعبه شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

    بیماری اندومتریت یک از انواع شایع عفونت­های رحمی است که سبب افت بازده­ی تولیدمثلی گله­های گاو شیری می­شود.  درمان­های متعددی برای رفع این مشکل مورد استفاده قرار می­گیرند که نتایج متفاوتی نیز از آن­ها گزارش شده است.  از آن جمله می­توان به تزریق داخل رحمی یا سیستمیک آنتی­بیوتیک­ها و درمان­های مختلف هورمونی اشاره کرد.  درمان­های آنتی­بیوتیکی سیستمیک و داخل رحمی علاوه بر ایجاد عوارض جانبی مانند تأثیر سوء بر بافت اندومتریوم رحم، سبب ایجاد بقایای آنتی­بیوتیکی در شیر نیز می­شوند.  لذا هدف از پژوهش حاضر ارزیابی استفاده از مخلوط عصاره­ی روغنی  گیاهان مرزه بختیاری، درمنه کوهی و میخک به صورت تزریق داخل رحمی در درمان اندومتریت بالینی در گاو شیری می­باشد.  در این مطالعه تعداد 120 رأس گاو شیری مبتلا به اندومتریت بالینی انتخاب شده و به صورت تصادفی در 3 گروه درمانی قرار گرفتند.  گروه HM: دریافت مخلوط عصاره­ی روغنی، گروه OX: دریافت 5/2 گرم oxytetracycline HCl و گروه EX: دریافت 1 گرم ceftiofur sodium.  تمام درمان­ها به صورت تزریق داخل رحمی انجام شد.  میزان پاسخ به درمان و آبستنی در اولین تلقیح در گروه HM به طور معنی­دار بیش از گروه EX بود.  همچنین تعداد روزهای باز در گروه HM به طور معنی­دار کمتر از گروه EX بود.  تعداد تلقیح به ازای آبستنی نیز در گروه HM کمتر از گروه­های EX و OX بود.  در مجموع نتایج مطالعه­ی حاضر نشان داد که درمان داخل رحمی اندومتریت بالینی با مخلوط عصاره­ی روغنی کاملا قابل مقایسه با آنتی­بیوتیک­های رایج بوده و حتی در ارزیابی برخی از شاخص­های تولیدمثلی به طور معنی­دار بهتر بود.  لذا این ترکیب گیاهی را می­توان به عنوان یک جایگزین آنتی­بیوتیک­های رایج در درمان عارضه اندومتریت در گاو شیری به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها


 Abad, M. J., Bedoya, L. M., Apaza, L., & Bermejo, P. (2012). The Artemisia L. genus: a review of bioactive essential oils. Molecules, 17(3), 2542-2566.
Ahanjan, M., Ghaffari, J., Mohammadpour, G., Nasrolahie, M., Haghshenas, M. R., & Mirabi, A. M. (2011). Antibacterial activity of Satureja bakhtiarica bung essential oil against some human pathogenic bacteria. African Journal of Microbiology Research, 5(27), 4764-4768.
Asghari, G., Jalali, M., & Sadoughi, E. (2012). Antimicrobial activity and chemical composition of essential oil from the seeds of Artemisia aucheri Boiss. Jundishapur journal of natural pharmaceutical products, 7(1), 11-15.
Bondurant, R. (1999). Inflammation in the bovine female reproductive tract. Journal of Animal Science, 77(suppl_2), 101-110.
Bonjar, G. S. (2004). Antibacterial screening of plants used in Iranian folkloric medicine. Fitoterapia, 75(2), 231-235.
Brahmanand, O. S., Shukla, S., Kumar, A., & Kumar, R. (2019). Efficacy of herbal plants to cure repeat breeding due to sub-clinical endometritis in cattle.
Drillich, M., Raab, D., Wittke, M., & Heuwieser, W. (2005). Treatment of chronic endometritis in dairy cows with an intrauterine application of enzymes: A field trial. Theriogenology, 63(7), 1811-1823.
Drillich, M., & Wagener, K. (2018). Pathogenesis of uterine diseases in dairy cattle and implications for fertility. Animal Reproduction (AR), 15(Supplement 1), 879-885.
Esparza-Borges, H., & Ortiz-Marquez, A. (1995). Therapeutic efficacy of plant extracts in the treatment of bovine endometritis. Paper presented at the International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants 426.
Galvão, K., Greco, L., Vilela, J., Sá Filho, M., & Santos, J. (2009). Effect of intrauterine infusion of ceftiofur on uterine health and fertility in dairy cows. Journal of dairy science, 92(4), 1532-1542.
Gilbert, R., Santos, N., Galvão, K., Brittin, S., & Roman, H. (2007). The relationship between postpartum uterine bacterial infection (BI) and subclinical endometritis (SE). Paper presented at the Journal of dairy science.
Gilbert, R. O., & Schwark, W. S. (1992). Pharmacologic considerations in the management of peripartum conditions in the cow. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 8(1), 29-56.
Gyrdagva, N. (2004). Chemical and pharmacological investigation of Dianthus superbus, its usage in veterinary practice.
Hajibemani, A., Mirzaei, A., Ghasrodashti, A. R., & Memarzadeh, M. R. (2016). The effect of Zataria multiflora extract on the clinical endometritis and reproductive indices in lactating Holstein dairy cows. Veterinary Research Forum, 7(4), 309-315.
Heuwieser, W., Tenhagen, B., Tischer, M., Lühr, J., & Blum, H. (2000). Effect of three programmes for the treatment of endometritis on the reproductive performance of a dairy herd. The Veterinary Record, 146(12), 338-341.
Hirsbrunner, G., Burkhardt, H. W., & Steiner, A. (2006). Effects of a single administration of prostaglandin F2alpha, or a combination of prostaglandin F2alpha and prostaglandin E2, or placebo on fertility variables in dairy cows 3–5 weeks post partum, a randomized, double-blind clinical trial. Reproductive Biology and Endocrinology, 4(1), 65.
Hussain, A., & Daniel, R. (1991). Bovine endometritis: current and future alternative therapy. Journal of Veterinary Medicine Series A, 38(1‐10), 641-651.
Kasimanickam, R., Cornwell, J., & Nebel, R. (2006). Effect of presence of clinical and subclinical endometritis at the initiation of Presynch–Ovsynch program on the first service pregnancy in dairy cows. Animal reproduction science, 95(3-4), 214-223.
Keyhanfar, M., Nazeri, S., & Bayat, M. (2012). Evaluation of antibacterial activities of some medicinal plants, traditionally used in Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 8(1), 353-358.
Klepser, T. B., & Klepser, M. E. (1999). Unsafe and potentially safe herbal therapies. American Journal of Health-System Pharmacy, 56(2), 125-138.
Knutti, B., Kupfer, U., & Busato, A. (2000). Reproductive efficiency of cows with endometritis after treatment with intrauterine infusions or prostaglandin injections, or no treatment. Journal of Veterinary Medicine Series A, 47(10), 609-615.
Königsson, K., Gustafsson, H., Gunnarsson, A., & Kindahl, H. (2001). Clinical and Bacteriological Aspects on the Use of Oxytetracycline and Flunixin in Primiparous Cows with Induced Retained Placenta and Post-partal Endometritis. Reproduction in domestic animals, 36(5), 247-256. doi:https://doi.org/10.1046/j.1439-0531.2001.00289.x
Kumar, P. S. H., Rawat, M., Varshney, V. P., Goswami, T. K., Yadav, M. C., & Srivastava, S. K. (2006). Effect of Administration of Garlic Extract and PGF2α on Hormonal Changes and Recovery in Endometritis Cows*. Asian-Australas J Anim Sci, 19(7), 964-969. doi:10.5713/ajas.2006.964
LeBlanc, S., Duffield, T., Leslie, K., Bateman, K., Keefe, G. P., Walton, J., & Johnson, W. (2002). The effect of treatment of clinical endometritis on reproductive performance in dairy cows. Journal of dairy science, 85(9), 2237-2249.
Loizzo, M. R., Saab, A. M., Tundis, R., Statti, G. A., Menichini, F., Lampronti, I., . . . Doerr, H. W. (2008). Phytochemical analysis and in vitro antiviral activities of the essential oils of seven Lebanon species. Chemistry & biodiversity, 5(3), 461-470.
Lopes-Lutz, D., Alviano, D. S., Alviano, C. S., & Kolodziejczyk, P. P. (2008). Screening of chemical composition, antimicrobial and antioxidant activities of Artemisia essential oils. Phytochemistry, 69(8), 1732-1738.
Mahboubi, M., & Bidgoli, F. G. (2009). Biological activity of essential oil from aerial parts of Artemisia aucheri Boiss. from Iran. Herba Polonica, 55(4), 96-104.
Makki, M., Gheisari, H., & Ahmadi, M. (2016). Effect of different intrauterine oxytetracycline treatment on reproductive performance of dairy cows with clinical endometritis and determination of oxytetracycline residues in milk. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 42(1), 80-88.
Mohammed, Z., Mann, G., & Robinson, R. (2019). Impact of endometritis on post-partum ovarian cyclicity in dairy cows. The Veterinary Journal, 248, 8-13.
Mollett, T., Elmore, R., Blanchard, T., & Berg, J. (1985). Effects of intrauterine infusion of Escherichiacoli endotoxin in anestrous and steroid treated pony mares. Theriogenology, 23(4), 597-606.
Olson, J. (1996). Metritis/endometritis: medically sound treatments. Paper presented at the American Association of Bovine Practitioners. Conference (USA).
Oxenreider, S. (1982). Evaluation of various treatments for chronic uterine infections in cattle. Paper presented at the Proc. Ann Meeting of Society for Theriogenology.
Ramezani, M., Fazli-Bazzaz, B., Saghafi-Khadem, F., & Dabaghian, A. (2004). Antimicrobial activity of four Artemisia species of Iran. Fitoterapia, 75(2), 201-203.
Reppert, E. J. (2015). Evidence for the use of ceftiofur for treatment of metritis in dairy cattle. Veterinary Clinics: Food Animal Practice, 31(1), 139-149.
Saab, A., Lampronti, I., Finotti, A., Borgatti, M., Gambari, R., Esseily, F., . . . Cinatl, J. (2012). In vitro evaluation of the biological activity of Lebanese medicinal plants extracts against herpes simplex virus type. Minerva Biotecnologica, 24(3), 117-121.
Schlegl, R., Drillich, M., Ballas, P., Reinländer, U., Iwersen, M., Baumgartner, W., . . . Wagener, K. (2020). Field trial on the post-insemination intrauterine treatment of dairy cows with mild endometritis with cephapirin. Theriogenology, 156, 20-26.
Schnellbach, K. E. (1990). Vergleichende Untersuchungen zur Prophylaxe und Therapie puerperaler Endometritiden beim Rind. Ludwig-Maximilians-Universität München,
Setzer, W. N., Vogler, B., Schmidt, J. M., Leahy, J. G., & Rives, R. (2004). Antimicrobial activity of Artemisia douglasiana leaf essential oil. Fitoterapia, 75(2), 192-200.
Sheldon, I., & Noakes, D. (1998a). Comparison of three treatments for bovine endometritis. Veterinary Record, 142(21), 575-579.
Sheldon, I., & Noakes, D. (1998b). Comparison of three treatments for bovine endometritis. Veterinary Record, 142, 575-579.
Sheldon, I., Price, S., Cronin, J., Gilbert, R., & Gadsby, J. (2009). Mechanisms of infertility associated with clinical and subclinical endometritis in high producing dairy cattle. Reproduction in domestic animals, 44, 1-9.
Sheldon, I. M., Lewis, G. S., LeBlanc, S., & Gilbert, R. O. (2006). Defining postpartum uterine disease in cattle. Theriogenology, 65(8), 1516-1530.
Sheldon, I. M., & Owens, S. E. (2018). Postpartum uterine infection and endometritis in dairy cattle. Animal Reproduction (AR), 14(3), 622-629.
Tan, X., Huang, Y. J., Jiang, Y.-W., & Hu, S. H. (2007). Persistence of oxytetracycline residues in milk after the intrauterine treatment of lactating cows for endometritis. Veterinary Record, 161(17), 585-587.
Tek, Ç., Sabuncu, A., Ikiz, S., BAĞCIGİL, F., Gunduz, M. C., Kilicarslan, M. R., & ÖZGÜR, Y. (2010). The effect of a single administration of parenteral oxytetracycline and flunixin meglumine combination on the reproductive performance of dairy cows with subclinical endometritis. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 34(4), 319-325.
Thurmond, M., Jameson, C., & Picanso, J. (1993). Effect of intrauterine antimicrobial treatment in reducing calving-to-conception interval in cows with endometritis. Journal of the American Veterinary Medical Association, 203(11), 1576-1578.
Zargari, A. (1992). Medicinal Plants (8 ed.): Tehran University Publication.