بررسی اثرات درمانی اُزُن‌تراپی بر ترمیم شکستگی تجربی استخوان زند زبرین در مدل خرگوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

5 استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

    ترمیم شکستگی یک فرایند زیستی پیچیده است که به همکاری انواع مختلفی از سلول‌ها و مواد نیازمند است.  امروزه برای سرعت بخشیدن به التیام استخوان از روش‌های مختلفی مثل اولتراسونوگرافی ضربانی با تراکم پایین و تحریک الکتریکی استفاده می‌شود.  اثرات درمانی اٌزٌن در ترمیم استخوان در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است.  هدف ما بررسی اثر گاز اٌزٌن بر سرعت التیام نقیصه تمام ضخامت استخوانی بود.  بدین منظور 30 رأس خرگوش نیوزلندی 1 ساله (± 2 ماه) با میانگین وزنی 5/0 ± 2 کیلوگرم انتخاب شد و در شرایط آسپتیک جراحی یک نقیصه استخوانی به عرض 3 میلی­متر در تمام ضخامت بخش دیافیز استخوان زند زبرین ایجاد شد.  سپس آن­ها به صورت تصادفی و به دو گروه مساوی کنترل و دریافت‌کننده­ی اٌزٌن تقسیم شدند و در یک دوره 56 روزه مورد بررسی رادیوگرافیک و هیستوپاتولوژیک قرار گرفتند.  در هفته‌های اول، دوم، سوم و ششم از استخوان جراحی شده رادیوگراف تهیه شد، همچنین در هفته‌های سوم، ششم و هشتم از هر گروه در هر مرحله 5 خرگوش آسان کشی شد و استخوان جراحی‌ شده آن مورد ارزیابی هیستوپاتولوژی قرار گرفت.  نتایج هفته‌های دوم، سوم و ششم حاصل از این تحقیق، بین گروه درمان با اٌزٌن و گروه کنترل تفاوت معنی­داری را نشان داد.  این تفاوت نشان‌دهنده­ی افزایش سرعت ترمیم استخوان در گروه درمان بود.  پس می­توان اٌزٌن‌تراپی را در روند بهبود استخوان مؤثر دانست.

کلیدواژه‌ها


Andreula, C. (2011). Ozone therapy. Neuroradiology, 53(1), 207.
Bigham, A. S., Dehghani, S. N., Shafiei, Z., & Nezhad, S. T. (2008). Xenogenic demineralized bone matrix and fresh autogenous cortical bone effects on experimental bone healing: radiological, histopathological and biomechanical evaluation. Journal of Orthopaedics and Traumatology9(2), 73-80.
Bocci, V. (2011). Ozone. A new medical drug 2nd Ed. In: Dordrecht, The Netherlands: Springer Publ
Bocci, V. (2013). Oxygen-ozone therapy: a critical evaluation: Springer Science & Business Media.
Bocci, V., & Di Paolo, N. (2009). Oxygen-ozone therapy in medicine: an update. Blood purification, 28(4), 373-376.
Bocci, V., Valacchi, G., Corradeschi, F., & Fanetti, G. (1998). Studies on the biological effects of ozone: 8. Effects on the total antioxidant status and on interleukin-8 production. Mediators of Inflammation, 7(5), 313-317.
Bocci, V., Zanardi, I., & Travagli, V. (2011). Ozone: a new medical drug in vascular diseases. Am J Cardiovasc Drugs, 11(2), 73-82.
Duman, I. G., Davul, S., Gokce, H., Gonenci,R., Özden, R., & Uruc, V. (2017). Effects of gaseous ozone treatment on bone regeneration in femoral defect model in rats. Journal of Hard Tissue Biology, 26(1), 7-12.
Garcia, V. G., Da Conceição, J. M., Fernandes, L. A., de Almeida, J. M., Nagata, M. J. H., Bosco, A. F., & Theodoro, L. H. (2013). Effects of LLLT in combination with bisphosphonate on bone healing in critical size defects: a histological and histometric
study in rat calvaria. Lasers in medical science, 28(2), 407-414.
Gist, S., Tio-Matos, I., Falzgraf, S., Cameron, S., & Beebe, M. (2009). Wound care in the geriatric client. Clinical interventions in aging, 4, 269.
Hubert, Chang., A.M. Elvis. (2012). Oxidative consumption of oral biomolecules by therapeutically-relevant doses of ozone Adv Chem Eng Sci, 2 pp. 238-245.
Irban, A., Uslu, S., Gereli, A., Ilgaz, E., Aydinlar, P. E., Karyemez, N. L., & Suyen, G. G. (2015). The effect of ozone therapy on experimental bone fracture healing in rats. Int Res J Public Environ Health, 2(10), 159-166.
Karimi, I., Bigham-Sadegh, A., Oryan, A., & Dowlat Abadi, M. (2013). Concurrent use of greater omentum with Persian Gulf coral on bone healing in dog: a radiological and histopathological study. Iranian Journal of Veterinary Surgery, 8(2), 35-42.
Kim, H. S., Noh, S. U., Han, Y. W., Kim, K. M., Kang, H., Kim, H. O., & Park, Y. M. (2009). Therapeutic effects of topical application of ozone on acute cutaneous wound healing. Journal of Korean medical science, 24(3), 368-374.
Laçin, N., Kaya, B., Deveci, E., Kadiroğlu, E. T., Aktaş, A., Yalçin, M., & Uysal, E. (2018). Comparative evaluation of ozone treatment in critical size bone defects reconstructed with alloplastic bone grafts. International Journal of Clinical Medicine, 9(07), 566.
Monte, A. D., Der Zee, H. V., & Bocci, V. (2005). Major ozonated autohemotherapy in chronic limb ischemia with ulcerations. Journal of Alternative & Complementary Medicine, 11(2), 363-367.
Oryan, A., Moshiri, A., & Meimandiparizi, A.-H. (2011). Effects of sodium-hyaluronate and glucosamine-chondroitin sulfate on remodeling stage of tenotomized superficial digital flexor tendon in rabbits: a clinical, histopathological, ultrastructural, and biomechanical study. Connective tissue research, 52(4), 329-339.
Ozdemir, H., Toker, H., Balcı, H., & Ozer, H. (2013). Effect of ozone therapy on autogenous bone graft healing in calvarial defects: a histologic and histometric study in rats. Journal of periodontal research, 48(6), 722-726.
Sagai, M., & Bocci, V. (2011). Mechanisms of action involved in ozone therapy: is healing induced via a mild oxidative stress? Medical gas research, 1(1), 29.
Verhaar, H. J., & Lems, W. F. (2010). PTH analogues and osteoporotic fractures. Expert opinion on biological therapy, 10(9), 1387-1394.
Vos, D. I., Verhofstad, M. H., Hanson, B., van der Graaf, Y., & van der Werken, C. (2012). Clinical outcome of implant removal after fracture healing. Design of a prospective multicentre clinical cohort study. BMC musculoskeletal disorders, 13(1), 147.
Zhang, J., Guan, M., Xie, C., Luo, X., Zhang, Q., & Xue, Y. (2014). Increased growth factors play a role in wound healing promoted by noninvasive oxygen-ozone therapy in diabetic patients with foot ulcers. Oxidative medicine and cellular longevity.