بررسی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیکی جدا شده از روده ماهی کپور معمولی خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده‌ی تکنولوژی پیشرفته، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    در سال­های اخیر تهیه و معرفی باکتری­های با خاصیت پروبیوتیکی مناسب، از اهمیت به سزایی در آبزی پروری برخوردار شده است.  برای هر گونه از ماهیان، باکتری­هایی که از روده­ی همان گونه ماهی جدا می­شود، احتمال موفقیت بیشتری از نظر معرفی به عنوان گونه­ی پروبیوتیکی دارد.  در این مطالعه باکتری­های اسید لاکتیک متنوعی از روده­ی ماهی کپور معمولی استان خوزستان جداسازی و به روش­های بیوشیمیایی و مولکولی (روش PCR و سپس توالی یابی) شناسایی شدند.  برای این منظور تعداد 30 قطعه ماهی کپور معمولی از مزارع مختلف استان صید و از روده­ی آن­ها بر روی محیط­های اختصاصی کشت داده شد.  باکتری­های با خواص پروبیوتیکی جدا شده شامل:  انتروکوکوس گالیناروم، انتروکوکوس کازیلوفلاووس، لاکتوکوکوس لاکتیس و استافیلوکوکوس هومینیس بودند.  این باکتری­ها قابلیت رشد در دمای 25 تا 45 درجه­ی سانتی­گراد، پ-اچ بین 3 تا 9، محیط حاوی 1 تا 4 درصد نمک و محیط حاوی نمک­های صفراوی 5/2 تا 5/7 درصد بوده­اند.  از نظر مقاومت در مقابل آنتی­بیوتیک­ها، مقاومت قابل توجهی در مقایسه با باکتری مدل (آئروموناس هیدروفیلا) داشته­اند.  اگرچه نتایج نشان داد این باکتری­ها نسبت به بسیاری از آنتی­بیوتیک­های متداول، حساس بودند.  در  مقایسه فیلوژنی این باکتری­ها، مشخص گردید این گونه­ها از نظر ژنتیکی با گونه­های جدا شده از کشورهای اندونزی، چین، ژاپن، امریکا و هند مشابهت دارند.  این مطالعه اولین مورد شناسایی باکتری­های جنس انتروکوکوس با خواص پروبیوتیکی از ماهی کپور معمولی خوزستان می­باشد.

کلیدواژه‌ها


Ahangarzadeh, M., Ghorbanpour, M., Peyghan. R. (2015). Role of Aeromonas hydrophila in bacterial septicemia of cultured carps in khouzestan province. Iranian Journal of Veterinary Research, 11(3): 5-16.
Alcaide, E, Blasco, M.D. & Esteve, C. (2010). Mechanisms of quinolone resistance in Aeromonas species isolated from humans, water and eels. Research in microbiology, 161(1): 40-45.
Balcázar, J.L., Vendrell, D. & de Blas, I. (2008). Characterization of probiotic properties of lactic acid bacteria isolated from intestinal microbiota of fish. Aquaculture, 278(1-4): 188-191.
Baquero, F, Martínez, J.L., Cantón, R. (2008). Antibiotics and antibiotic resistance in water environments. Currunt Opinion in Biotechnology; 19(3): 260-265.
Bourouni, O.C., Barros-Velazquez, J. & Calo-Mata, P. (2015). Lactic acid bacteria associated with the digestive tract and skin of Sea bream (Sparus aurata) cultured in Tunisia. African Journal of Microbiology Research, 9(31): 1853-1865.
Cabello, F.C. (2006). Heavy use of prophylactic antibiotics in aquaculture: a growing problem for human and animal health and for the environment. Environmental microbiology, 8(7): 1137-1144.
Cai, Y., Suyanandana, P. & Saman, P. (1999). Classification and characterization of lactic acid bacteria isolated from the intestines of common carp and freshwater prawns. Journal of General and Applied Microbiology, 45(4): 177-184.
Cantón R. (2010). Interpretive reading of the antibiogram: a clinical necessity. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 28(6): 375-385.
Djauhari, R., Sukenda, A. & Suprayudi, M.A, (2017). Application of        microencapsulated synbiotic to improve the growth performance and health status of common carp (Cyprinus carpio) cultured in the ponds. Pakistan Journal of Biotechnolpgy, 14(1): 43- 47.
Hagey, L.R., Møller, P.R., & Hofmann, A.F. (2010). Diversity of bile salts in fish and amphibians: evolution of a complex biochemical pathway. Physiological and Biochemical Zoology, 83(2): 308-321.
Hagi, T. & Hoshino, T. (2009). Screening and characterization of potential probiotic lactic acid bacteria from cultured common carp intestine. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, 73(7): 1479-1483.
Hanol Bektas, Z., Ucar, F.B. & Giray, B. (2020). Identification and probiotic properties of lactic acid bacterial isolated from freshwater fish. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 19( 4): 1795 – 1807.
Kimura, M. A. (1980). simple method for estimating evolutionary rates of base substitutions through comparative studies of nucleotide sequences. Journal of Molecular Evolution. 16(2): 111-120.
Mangat, H. & Hundal, S. (2014). Salinity tolerance of laboratory reared fingerlings of common carp, Cyprinus carpio (Linn.) during different seasons. International Journal of Advanced Research, 2(11): 491-496.
Merrifield, D.L., Balcázar, J.L., Daniels, C. (2014). Indigenous lactic acid bacteria in fish and crustaceans. In: Daniel, M and Einar, R. (eds). Aquaculture Nutrition: Gut Health, Probiotics and Prebiotics. (1th Edn.), Hoboken, New Jersey,  John Wiley & Sons, Ltd : PP: 128-156.
Mohammadian, T., Alishahi, M., Tabandeh, M.R., Ghorbanpoor, M. & Gharibi, M. (2016) Probiotic effects of Lactobacillus plantarum and L. delbrueckii sp. bulguricus on some immune-related parameters in Barbus grypus. Aquaculture International. 24:225-242
Mohammadian, T., Ghorbanpour, M., Alishahi, M. and Tabandeh, M.R. (2014) Isolation and biochemical identification of potentially probiotic bacteria from Barbus grypus intestine. Iranian Journal of Veterinary medicine. 10: 89-102.
Mohamadkasim, H. (1982). Effect of temperature on respiration of Labeo fimbriatus (Bloch). Indian Journal of Fisheries, 29(1-2): 85-93.
Muthukumar, P. & Kandeepan, C. (2015). Isolation, identification and characterization of probiotic organisms from intestine of fresh water fishes. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 4: 607-616.
Nikoskelainen, S., Ouwehand, A.C. & Bylund, G. (2003). Immune enhancement in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by potential probiotic bacteria (Lactobacillus rhamnosus). Fish and shellfish immunology, 15(5): 443-452.
Philipp, B. (2011). Bacterial degradation of bile salts. Applied Microbiology and Microbial Biotechnology, 89(4): 903-915.
Román, L., Padilla, D. & Acosta, F. (2015). The effect of probiotic Enterococcus gallinarum L-1 on the innate immune parameters of outstanding species to marine aquaculture. Journal of Applied Animal Research, 43(2): 177-183.
Svanberg, I. & Locker, A. (2020). Ethnoichthyology of freshwater fish in Europe: a review of vanishing traditional fisheries and their cultural significance in changing landscapes from the later medieval period with a focus on northern Europe. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 16(68): 1-29.
Vlková, E., Kalous, L. & Bunešová, V. (2012). Occurrence of bifidobacteria and lactobacilli in digestive tract of some freshwater fishes. Biologia, 67(2): 411-416.
Wuertz, S., Schroeder, A. & Wanka, K.M. (2021). Probiotics in Fish Nutrition Long-Standing Household Remedy or Native Nutraceuticals? Water, 13(1348): 1-19.