بررسی باقی مانده آنتی بیوتیکی اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) از مراکز جمع آوری شیر استان گیلان

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، بخش دامپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، رشت، ایران

2 رئیس بخش تحقیقات دامپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

3 بخش تحقیقات دامپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، رشت، ایران

چکیده

    به دلیل اثرات زیان‌بار باقی‌مانده‌های دارویی بر سلامت انسان، پایش حضور آن‌ها در مواد غذایی اهمیت به سزایی دارد.  در این مطالعه‌ی موردی، تعداد 15 نمونه شیر از 4 مرکز جمع‌آوری شیر به ظرفیت 4000 لیتر در 15 نوبت به صورت تصادفی جمع‌آوری و مورد آزمایش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا قرار گرفت.  در 80 درصد از نمونه‌ها مقادیر آنتی‌بیوتیک‌های اکسی‌تتراسایکلین و تتراسایکلین تأیید شد و 20 درصد نمونه‌ها فاقد دو آنتی‌بیوتیک بودند.  به وسیله‌ی آزمون کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مشخص شد که میانگین نمونه‌های مثبت از نظر باقی‌مانده‌ی آنتی‌بیوتیک‌های تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین بیش از حد مجاز بود.  مقدار 5/26 درصد نمونه‌ها نسبت به هر دو آنتی‌بیوتیک و 5/53 درصد نمونه‌ها فقط به یک آنتی‌بیوتیک آلودگی داشت.  میانگین باقی‌مانده‌ی تتراسایکلین در شیر گاو 588/0 میکروگرم در میلی‌لیتر و میانگین باقی‌مانده‌ی اکسی‌تتراسایکلین در شیر گاو 7225/0 میکروگرم در میلی‌لیتر بود.  از لحاظ آماری بین میانگین باقی‌مانده‌ی آنتی‌بیوتیک‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0p>).  بر اساس نتایج این تحقیق، پایش باقی‌مانده‌ی آنتی‌بیوتیک‌ها در شیر خام، کنترل و به حداقل رساندن این آلودگی‌ها جهت سلامتی انسان ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات