ارزیابی رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی تیموس در سگ های نژاد مخلوط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد مرکز تحقیقات علوم تشریح، پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، و استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    تیموس یک عضو از سیستم لنفاوی و ایمنی بدن است که اهمیت زیادی در حیوانات جوان دارد.  هدف از انجام مطالعه­ی حاضر بررسی تغییرات اندازه، اکوژنسیته و موقعیت تیموس در توله سگ­های سالم نژاد مخلوط با استفاده از رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی در طی 5 ماه اول زندگی بود.  به منظور انجام این مطالعه، 2 قلاده سگ بومی آبستن تهیه و پس از زایمان، 5 توله سگ نر از آن­ها جدا شد و به صورت ماهانه به مدت 5 ماه مورد ارزیابی قرار گرفتند.  ارزیابی رادیوگرافی تیموس توسط رادیوگراف­های ساده و در نماهای جانبی راست و شکمی - پشتی بود.  اولتراسونوگرافی نیز در حالی که حیوان به پشت خوابیده و کمی به سمت راست یا چپ متمایل بود، توسط ترانسدیوسر خطی 5/7 مگاهرتز انجام شد.  بر اساس آزمون آنالیز واریانس دو طرفه فقط سن تأثیر معنی‌داری بر اندازه­ی غده­ی تیموس داشت.  بیش­ترین میانگین (± انحراف معیار) طول، عرض، سطح و حجم غده­ی تیموس در 2 ماهگی و به ترتیب برابر 35/2±00/32 میلی­متر، 43/0±08/7 میلی­متر، 5/0±62/1 سانتی­متر مربع و 38/0±72/0 سانتی­متر مکعب بود.  از طرفی کم­ترین میانگین (± انحراف معیار) طول، عرض، سطح و حجم غده­ی تیموس در 5 ماهگی و به ترتیب برابر 29/2±26/24 میلی­متر، 28/0±08/6 میلی­متر، 44/0±16/1 سانتی­متر مربع و 21/0±47/0 سانتی­متر مکعب بود.  تنها در چهار مورد از رادیوگراف‌های تهیه شده از نمای شکمی-پشتی توله سگ­های مخلوط سایه‌ی تیموس مشاهده شد.  بر اساس یافته­های این مطالعه می­توان نتیجه گرفت که تیموس سگ­های مخلوط از حدود 4 ماهگی دچار تحلیل می­شوند و اولتراسونوگرافی در مقایسه با رادیوگرافی به ‌عنوان روشی انتخابی و در دسترس قادر به تعیین ابعاد دقیق تیموس می­باشد.

کلیدواژه‌ها


Cardarelli, N.F. (1989). Role of the thymus in health and senescence: thymus and immunity (1 st Edition). Boca Raton, Florida. Pp: 23-25.
Dyce, K. M., Sack, W. O. & Wensing, C. J. G. (2010). Textbook of Veterinary Anatomy (4th Edition). Elsevier Health Sciences, Pp: 413-414.
Ettinger, S. J. & Feldman, E. S. (2005). Textbook of Veterinary Medicine (6th Edition). WB Saunders Company, Philadelphia. Pp: 1270.
 Getty, R. (1975). Sisson & Grossmans. The Anatomy of the Domestic Animals (5th Edition). WB. Saunders Company. Pp: 1670.
Han, B. K., Babcock, D. S. & Oestreick, A. E. (1989). Normal Thymus in infancy: Sonographic Characteristics. Radiology. 170 (2): 471-474.
Kealy, J.K., McAllister, H. and Graham, J.P. (2010). Diagnostic Radiology and Ultrasonography of the Dog and Cat. 5ed. W.B. Saunders publisher, PP: 40-65.
Konde, L. J. & Spaulding, K. (1991). Sonographic evaluation of the cranial mediastinum in small animals. Veterinary Radiology. 32(4): 178-184.
Konig, H. E. & Liebich, H. G. (2007). Veterinary Anatomy of Domestic Mammals (3th Edition). Schattauer, Germany. Pp: 484-485.
Lavin, L. M. (2003). Radiology in Veterinary Technology (3rd Edition). WB. Saunders Company, Philadelphia, Pp: 244-248.
Nyland, T. G. & Mattoon, J. S. (2002). Small Animal Ultrasound (2nd Edition). WB Saunders Company, Philadelphia. Pp: 330-332.
Penninck, D. & dAnjou, M. A. (2008). Atlas of Small Animal Ultrasonography (2nd Edition). Wiley-Blackwell Publishing, Pp: 121.
Reichle, J. K. Wisner, E. R. (2000). Non-Cardiac Thoracic Ultrasound in 75 feline and canine patients. Veterinary Radiology and Ultrasound. 41(2): 154-162.
Safieddine, N., & Keshavjee, S. (2011). Anatomy of the thymus gland. Thoracic surgery clinics. 21(2), 191-195.
Thrall, D. E. (2013). Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology (6th Edition). Saunders, Philadelphia. Pp: 386-388.
Young, B. James, S. Lowe, J. S. Stevens, A. & Heath, J. W.  (2006). Wheater's Functional Histology: A Text and Colour Atlas (5th Edition). Churchill living stone Publisher, Pp: 162-165.