مطالعه آناتومی سوراخ بیضی قلب جنین های شتر یک کوهانه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    در این مطالعه مورفولوژی سوراخ بیضی قلب جنین شتر یک کوهانه ایرانی بررسی شد.  بدین منظور 21 جنین شتر از کشتارگاه­های منطقه­ی یزد جمع­آوری گردید.  طول CVRL جنین­ها 1/10  الی 85 سانتی­متر و سن تخمینی آن­ها 9/81  الی 270 روز محاسبه گردید.  نتایج نشان داد که ساختار آناتومیکی سوراخ بیضی قلب جنین شتر شامل دیواره­ی اولیه، سوراخ ثانویه، دیواره­ی ثانویه و یک مجرای بزرگ به نام سوراخ بیضی می­باشد.  در تمام جنین­ها دیواره­ی اولیه به صورت یک چین نازک پهن، طویل و بدون منفذ مشاهده شد ولی در قلب بزرگترین جنین یک رشته باریک از لبه­ی آزاد دیواره­ی اولیه جدا می­گردید و یک سوراخ بزرگی بین این رشته و دیواره­ی اولیه ایجاد می­شد.  دیواره­ی اولیه در سمت پایینی سوراخ ثانویه قرار داشت و حدود 75 درصد تا 90 درصد از دهانه­ی سوراخ بیضی را در جنین­های کوچک تا بزرگ تشکیل می­داد.  بنابراین نسبت بزرگی از دهانه­ی حفره را در بر می­گرفت و قادر به پوشاندن سوراخ ثانویه بود.  دیواره­ی ثانویه به صورت یک چین کوتاه، ضخیم و هلالی شکل بود که در ناحیه­ی بالایی سوراخ بیضی بزرگ قرار می گرفت.  در نهایت نتیجه گرفته شد که صرف نظر از اندازه­ی قلب و سوراخ بیضی، تمام ساختارهای تشکیل دهنده­ی سوراخ بیضی در شتر مشابه دیگر پستانداران و انسان است.

کلیدواژه‌ها


Costabeber, I., Nicoloso, L. H., Souza Filho, O. C. D., ... & Costabeber, A. M. (2007). Morphological basis for the study of the interatrial septum in the human fetus. Arquivos Brasileiros de Cardiologia88, 559-564.
Carlson, B. M. (2018). Human Embryology and Developmental Biology E-Book: With Student Consult Online Access. Elsevier Health Sciences.
Cole‐Jeffrey, C. T., Terada, R., Neth, M. R., Wessels, A., & Kasahara, H. (2012). Progressive anatomical closure of foramen ovale in normal neonatal mouse hearts. The Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology295(5), 764-768.
Dyce, K. M., Sack, W. O., & Wensing, C. J. G. (2009). Textbook of veterinary anatomy-E-Book. Elsevier Health Sciences.2010; 253-256.
Elgozouli, S. O., & Osman, D. I. (2013). Foetal circulation of the dromedary camel (Camelus dromedarius). Research Journal of Veterinary Sciences6(1), 11-19.
Hildebrand, M. (1968). Anatomical preparations. Univ of California Press, pp:90-100
HO, S. Y., MCCARTHY, K. P., & RIGBY, M. L. (2003). Morphological features pertinent to interventional closure of patent oval foramen. Journal of Interventional Cardiology, 16(1), 33-38.
Hussein, F. M., Noseir, M. B., El-Bawab, I. E., & Paccamonti, D. L. (1991). Prenatal assessment of weight and dimensions of the camel conceptus (Camelus dromedarius). Animal Reproduction Science26(1-2), 129-136.
Hyttel, P., Sinowatz, F., Vejlsted, M., & Betteridge, K. (2010). Essentials of domestic animal embryology. Saunders, pp: 187 - 191.
 Kiserud, T. (2005, December). Physiology of the fetal circulation. In Seminars in Fetal and Neonatal Medicine (Vol. 10, No. 6, pp. 493-503). WB Saunders.
Macdonald, A. A. (1994). The placenta and cardiac foramen ovale of the babirusa (Babyrousa babyrussa). Anatomy and Embryology190(5), 489-494.
Macdonald, A. A., FOWDEN, A. L., SILVER, M., OUSEY, J., & Rossdale, P. D. (1988). The foramen ovale of the foetal and neonatal foal. Equine Veterinary Journal20(4), 255-260.
Macdonald AA, Dixon C, Boyd IL. (1995) Comparative anatomy of the cardiac foramen ovale in the Pinnipedia, Canadian Journal of Zoology, 73(5): 850-857.
Macdonad AA, CarrP A, Currie R J W. (2007) Comparative anatomy of the foramen ovale in the hearts of cetaceans, Journal of  Anatomy, 211(1): 64-77.
Macdonald AA. (1988) Comparative anatomy of the foramen ovale in the Suina, Anatomy and Embryology, 178 (1): 53-57.
 Macdonald AA, Johnstone M. (1995) Anatomy of the cardiac foramen ovale in cats (Felidae), dogs (Canidae), bears (Ursidae) and hyaenas (Hyaenidae), Journal of Anatomy, 186 ( Pt 2):235-43.
Mandartim CA. (1993) Morphometry of the human heart in second and third trimesters of gestation, Early Hum Dev. J.; 35 3: 173-182.
McGeady TA, Quinn PJ, Fitzpatrick ES, et al. (2017) Veterinary Embryology. 2nd ed. UK: John Wiley & Sons; pp:126-128.
Momma K, Ito T, Ando M. (1992) In situ morphology of the foramen ovale in the fetal and neonatal rat, Pediatric Research, 32(6):669-672.
 Nanbo TA. (1990) method to inject the umbilical vein of the rat. Reproduction Toxicology.; 4: 203- 208.
Sadler T. (2015) Langman Medical Embryology, 10th ed. United States. Lippincore Williams and Wilkins, pp: 185- 187.
Schoenwolf GC, Bleyl SB, Brauer PR, et al. (2015) Larson's human embryology. 5th ed. Philadelphia, USA: Churchill Livingstone, pp: 286 - 288.
Smuts MMS, Bezuidenhout AJ, Maziersky D. (1987) Anatomy of the Dromedary, Clarendon Press Oxford, pp: 142-168.
Vitums, A. (1981). The embryonic development of the equine heart. Anatomia, Histologia, Embryologia10(3), 193-211.
Webb, S., Brown, N. A., & Anderson, R. H. (1998). Formation of the atrioventricular septal structures in the normal mouse. Journal of Circulation Research, 82(6), 645-656.
 Webb Webb S, Brown NA, Robert H A. (1996) The structure of the mouse heart in late fetal stages, Anatomy Embryology (berl), 194: 37-47.
Zaffran, S., & Frasch, M. (2002). Early signals in cardiac development. Circulation Research, 91(6), 457-469.