ارزیابی شاخص های باکتریایی مرتبط با مدیریت در مخزن شیر گاوداری های شهرستان کرمان در دو فصل سرد و گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار گروه بهداشت مواد غذایی و بهداشت عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

    چندین عامل بر کیفیت شیر تولیدی در گاوداری­ها مؤثر است که از جمله آن­ها سلامتی دام­ها، نحوه­ی شیردوشی و بهداشت تجهیزات شیردوشی می­باشند.  هدف از این مطالعه ارزیابی شاخص­های باکتریایی مرتبط با مدیریت در مخزن شیر گاوداری­های شهرستان کرمان بود که می­تواند در طرح­­ریزی و اجرای برنامه­های مدیریتی کمک کننده باشد.  نمونه­های مخزن شیر از 15 گاوداری در ظروف استریل در دو فصل سرد و گرم جمع­آوری شد و جهت انجام آزمایشات باکتریایی در همان روز به آزمایشگاه منتقل شدند.  شمارش کلی باکتریایی (TBC)، کلیفرم­ها (CC)، باکتری­های مقاوم به پاستوریزاسیون (LPC)، استافیلوکوکوس آرئوس (SC) و سلول­های پیکری (SCC) در همان روز نمونه­گیری انجام شد.  تکمیل پرسشنامه­ها نیز در گاوداری صورت پذیرفت.  طرح آمیخته ANOVA با سطح معنی­داری 05/0 برای ارزیابی اثرات متقابل بین سطوح مختلف عوامل مدیریتی، نتایج آزمایشگاهی و فصل انجام گرفت.  در فصل سرد، LPC، CC و SCC کم­تر از فصل گرم بود.  TBC در گله­هایی که جنس بستر از خاک بود کم­تر از گله­هایی بود که از سیمان یا شفته استفاده کرده بودند.  در گله­هایی که اعضای خانواده خود گاودار کار شیردوشی را انجام می­دادند CC به طور معنی­داری کم­تر بود.  ضدعفونی پیش یا پس از دوشش سبب کاهش غیرمعنی­دار TBC در مخزن شیر شده بود.  به کار گیری عوامل مدیریتی چون خشک کردن سرپستانک­ها با حوله­ی کاغذی یک بار مصرف، ضدعفونی پس از دوشش و درمان گاوهای خشک با پمادهای پستانی در بیش از 50 درصد گله­ها مورد توجه بود.  آموزش علمی نکات مدیریتی به گله­دار و کارکنان، در اجرای همزمان همه­ی فعالیت­های بهداشتی پایه بسیار مؤثر بوده و می­تواند منجر به افزایش کیفیت شیر تولیدی شود.

کلیدواژه‌ها


Barkema, H., Schukken, Y., Lam, T., Beiboer, M., Benedictus, G. & Brand, A. (1998). Management practices associated with low, medium, and high somatic cell counts in bulk milk. Journal of Dairy Science, 81(7), 1917-1927.
Bartlett, P., Miller, G.Y., Lance, S. & Heider, L.E. (1992). Clinical mastitis and intramammary infections on Ohio dairy farms. Preventive Veterinary Medicine, 12(1-2), 59-71.
Blowey, R., Davis, J. & Edmondson, P. (1997). Bacterial counts in bulk milk-an underused investigation technique. In Practice, 19(3), 122-127.
Blowey, R.W. & Edmondson, P. (2010). Mastitis control in dairy herds (2nd ed.). UK: Cabi.
Bonfoh, B., Roth, C., Traoré, A., Fané, A., Simbé, C., Alfaroukh, I., Nicolet, J., Farah, Z. & Zinsstag, J. (2006). Effect of washing and disinfecting containers on the microbiological quality of fresh milk sold in Bamako (Mali). Food Control, 17(2), 153-161.
Dayyani, D., Karim, G., Bokaie, S. & Aminlari, M. (2000). The study of hygienic quality of raw milk according to measurement of chemical parameters and total bacterial count in Iran Dairy Industry Factory. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 55(3), 59-61.
Devani, K., Valente, T.S., Crowley, J.J. & Orsel, K. (2019). Development of optimal genetic evaluations for teat and udder structure in Canadian Angus cattle. Journal of Animal Science, 97(11), 4445-4452.
Elmoslemany, A., Keefe, G., Dohoo, I. & Jayarao, B. (2009a). Risk factors for bacteriological quality of bulk tank milk in Prince Edward Island dairy herds. Part 1: Overall risk factors. Journal of Dairy Science, 92(6), 2634-2643.
 Elmoslemany, A., Keefe, G., Dohoo, I. & Jayarao, B. (2009b). Risk factors for bacteriological quality of bulk tank milk in Prince Edward Island dairy herds. Part 2: Bacteria count-specific risk factors. Journal of Dairy Science, 92(6), 2644-2652.
Elmoslemany, A.M., Keefe, G., Dohoo, I., Wichtel, J., Stryhn, H. & Dingwell, R. (2010). The association between bulk tank milk analysis for raw milk quality and on-farm management practices. Preventive Veterinary Medicine, 95(1-2), 32-40.
Green, M., Bradley, A., Newton, H. & Browne, W. (2006). Seasonal variation of bulk milk somatic cell counts in UK dairy herds: Investigations of the summer rise. Preventive Veterinary Medicine, 74(4), 293-308.
Harmon, R. (1994). Physiology of mastitis and factors affecting somatic cell counts. Journal of Dairy Science, 77(7), 2103-2112.
Jayarao, B.M., Pillai, S., Sawant, A., Wolfgang, D. & Hegde, N. (2004). Guidelines for monitoring bulk tank milk somatic cell and bacterial counts. Journal of Dairy Science, 87(10), 3561-3573.
Murphy, S. & Boor, K. (2000). Trouble-shooting sources and causes of high bacteria counts in raw milk. Dairy, Food and Environmental Sanitation, 20(8), 606-611.
Najaf Najafi, M. & Mortazavi, A. (2009). Total bulk cow milk somatic cell counts and its relation with milk composition in Khorasan Razavi province in Iran. Food Science and Technology, 6(2), 63-73.
Owusu-Kwarteng, J., Akabanda, F., Agyei, D., & Jespersen, L. (2020). Microbial safety of milk production and fermented dairy products in africa. Microorganisms, 8(5), 752-776.
Pantoja, J., Reinemann, D. & Ruegg, P. (2009). Associations among milk quality indicators in raw bulk milk. Journal of Dairy Science, 92(10), 4978-4987.
Perkins, N., Kelton, D., Hand, K., MacNaughton, G., Berke, O. & Leslie, K. (2009). An analysis of the relationship between bulk tank milk quality and wash water quality on dairy farms in Ontario, Canada. Journal of Dairy Science, 92(8), 3714-3722.
Philpot, W.N. & Nickerson, S.C. (2000). Winning the fight against mastitis. Naperville, IL: Westfalia Surge.
Riekerink, R.O., Barkema, H.W. & Stryhn, H. (2007). The effect of season on somatic cell count and the incidence of clinical mastitis. Journal of dairy science, 90(4), 1704-1715.
Schukken, Y., Grommers, F., Van de Geer, D., Erb, H. & Brand, A. (1990). Risk factors for clinical mastitis in herds with a low bulk milk somatic cell count. 1. Data and risk factors for all cases. Journal of Dairy Science, 73(12), 3463-3471.
Suzuki, N., Yuliza Purba, F., Hayashi, Y., Nii, T., Yoshimura, Y. & Isobe, N. (2020). Seasonal variations in the concentration of antimicrobial components in milk of dairy cows. Animal Science Journal, 91(1), e13427-13434.
Szteyn, J., Wiszniewska, A., Fus-Szewczyk, M.M. & Cichosz, W. (2005). Changes in microbiological quality of raw milk from the region of Warmia and Mazury in 1998-2003. Veterinarija ir Zootechnika, 32(54), 62-65.
Wehr, H.M. & Frank, J.F. (2004). Standard methods for the examination of dairy products (17th ed.). Washington DC: American Public Health Association.
Zucali, M., Bava, L., Tamburini, A., Brasca, M., Vanoni, L. & Sandrucci, A. (2011). Effects of season, milking routine and cow cleanliness on bacterial and somatic cell counts of bulk tank milk. Journal of Dairy Research, 78(4), 436-441.