بررسی شیوع گونه‌های آیمریا در گوسفندان شهرستان زابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان- ایران

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار، گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان- ایران

چکیده

    گونه‌های انگلی تک‌یاخته‌ای متعلق به جنس آیمریا می‌توانند سبب بیماری نشخوارکنندگان کوچک از جمله گوسفند شوند که به بیماری ناشی از این گونه‌های انگلی کوکسیدیوز اطلاق می‌گردد.  کوکسیدیوز یکی از رایج‌ترین بیماری‌های روده‌ای گوسفندان جوان کم‌تر از شش ماه می‌باشد.  شیوع آلودگی آن در تمام دنیا بالا می‌باشد و می‌تواند توسط گونه‌های مختلف آیمریایی ایجاد گردد.  تحقیق حاضر به منظور تعیین میزان فراوانی و شناسایی تنوع گونه‌های آیمریا در بین جمعیت گوسفندان در زابل انجام شده است.  برای انجام این تحقیق نمونه مدفوعی (5-3 گرم) از رکتوم 420 رأس گوسفند در طول چهار فصل سال 1392 گرفته شد.  گوسفندان به سه گروه سنی تقسیم شدند، که شامل کم‌تر از 6 ماه، 12-6 ماه و بالاتر از 12 ماه بودند.  تعداد اُاُسیست در هر گرم مدفوع با استفاده از روش شناورسازی مک‌مستر مورد بررسی قرار گرفت و اُاُسیست‌ها برای شناسایی جنس و گونه انگل اسپروله شدند.  بر اساس نتایج به دست آمده شیوع کلی آیمریا در این مطالعه 20 درصد (7/28-5/17CI= 95 درصد، 20 درصد) بود.  سن گوسفندان روی شیوع آلودگی اثر معنی‌دار داشت.  تعداد اُاُسیست به طور قابل توجهی در گوسفندان کم‌تر از 6 ماه بالاتر بود (5 0/0P<).  اختلاف معنی‌داری از نظر شیوع عفونت بین گوسفندان نر و ماده وجود نداشت (05/0P>).  اختلاف آماری معنی‌داری بین OPG (میانگین تعداد اُاُسیست در گرم مدفوع) با سن و جنس گوسفندان وجود نداشت (05/0P>).  شش گونه آیمریا شامل: آیمریا آهساتا (33/8 درصد)، آیمریا پاروا (38/7 درصد)، آیمریا اوینوئیدالیس (57/3)، آیمریاپالیدا (85/2 درصد)، آیمریا ویبرجنسیس (14/2 درصد) و آیمریا انترکاتا (95/0 درصد) جدا شد.  نتایج این بررسی نشان داد که آلودگی آیمریایی در گوسفندان شهرستان زابل شیوع دارد که این امر نشان دهنده‌ی لزوم به کارگیری برنامه‌های کنترلی مناسب برای پیش‌گیری از این بیماری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات