مطالعه ساختار بافتی پوست میش ماهی(Argyrosomushololepidotus )بااستفاده ازمیکروسکوپ نوری والکترونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی PhD بافت شناسی مقایسه ای دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

    میش‌ماهی یکی از ارزشمندترین آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و نیز سواحل خوزستان محسوب می‌شود.  پوست به عنوان اولین سد دفاعی در مقابل محیط خارجی بوده و اعمال فیزیولوژیکی طبیعی داخل بدن را امکان‌پذیر می‌‌کند.  در این پژوهش تعداد 6 قطعه میش ماهی مورد استفاده قرار گرفت و برای انجام مطالعات میکروسکوپی از ناحیه‌ی پشتی بدن برش‌هایی به ضخامت 5 میکرون تهیه و مورد رنگ‌آمیزی تولوئیدن بلو، H&E، PAS، AB (pH=2.5) و AB (pH=2.5)-PAS قرار گرفتند.  برای مطالعات میکروسکوپ الکترونی نمونه‌ها پس از ثبوت اولیه و ثانویه و آبگیری در داخل رزین آغشته گردیده و پس از تهیه‌ی برش‌های فوق نازک 50 تا 80 نانومتری به وسیله‌ی یورانیل استات و سیترات سرب رنگ‌آمیزی گردیدند.  نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپ نوری نشان داد که اپیدرم حاوی سلول‌های جامی شکل، سلول‌های اپیتلیالی و سلول‌های سطحی سنگفرشی است.  درم حاوی لایه‌های اسپونژیوزوم و کامپکتوم است.  هیپودرم در برخی قسمت‌ها وجود ندارد و در برخی قسمت‌ها نازک است.  نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپ الکترونی نشان داد که سلول‌های جامی حاوی قطرات موکوس هستند.  سلول‌های سطحی سنگفرشی دارای میکروریج بوده و با اتصالات محکم با یکدیگر در تماس‌اند.  سیتوپلاسم سلول‌های اپیتلیالی اپیدرم حاوی فیلامنت است که با اتصال دسموزوم با یکدیگر در تماس می‌باشند.  هم‌چنین نتایج مطالعات هیستوشیمی نشان داد که سلول‌های جامی، سلول‌های سطحی سنگفرشی و سلول‌های اپیتلیالی اپیدرم به رنگ‌های PAS و AB با pH=2.5 واکنش مثبت نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات