بررسی شیوع سرمی بیماری لایم و تب کیو در سگ‌های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 استاد/دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    بیماری لایم و تب کیو بیماری‌‌های مشترکی هستند که به ترتیب به وسیله‌ی دو باکتری گرم منفی بورلیا بورگدورفری و کوکسیلا بورنتی ایجاد می‌شوند.  هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی شیوع سرمی بورلیا بورگدورفری و کوکسیلا بورنتی در سگ‌های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز بود.  نمونه‌های سرمی از 182 قلاده سگ ارجاعی به بیمارستان از جنس، نژاد و سنین مختلف جمع‌آوری شد و با روش الایزا از نظر کوکسیلا بورنتی و بورلیا بورگدورفری ارزیابی شدند.  داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 و آزمون کولموگروف اسمیرنوف و مان‌ویتنی ارزیابی شدند.  شیوع سرمی هر دو بیماری تب کیو و لایم 55/0 درصد (فاصله‌ی اطمینان 95 درصد 7/2 – 0 درصد) بود.  بررسی حاضر نشان داد، شیوع سرمی تب کیو و بیماری لایم در سگ‌های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز ناچیز است و این حیوان در اپیدمیولوژی این دو بیماری مشترک نقش بارزی ندارند و بایستی به منظور روشن شدن وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری حیوانات دیگر منطقه مد نظر قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات