اثر آویشن شیرازی در جیره بر بازده رشد و میزان اکسیداسیون لاشه در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

    در سال‌های اخیر تحقیق و استفاده از گیاهان دارویی در صنایع مختلف رو به افزایش است.  هدف از این مطالعه، بررسی اثر آویشن شیرازی در جیره بر بازده رشد و میزان اکسیداسیون لاشه در جوجه‌های گوشتی بود.  تعداد 180 قطعه جوجه‌ی گوشتی راس 308 یک روزه خریداری شد و به 4 گروه 45 قطعه‌ای تقسیم‌بندی گردید به شکلی که گروه 1 دریافت‌کننده‌ی جیره‌ی پایه، گروه 2 دریافت کننده‌ی جیره‌ی پایه به اضافه 25/0 درصد آویشن شیرازی، گروه 3 دریافت‌کننده‌ی جیره‌ی پایه به اضافه 5/0 درصد آویشن شیرازی و گروه 4 دریافت‌کننده‌ی جیره‌ی پایه به اضافه 1 درصد آویشن شیرازی در کل دوره آزمایش بود.  جوجه‌ها از 1 تا 42 روزگی تحت شرایط استاندارد روی بستر پرورش یافتند.  در سنین 14، 28 و 42 روزگی همه‌ی گروه‌ها وزن‌کشی شد و میزان دان مصرفی هر گروه تعیین گردید و ضریب تبدیل غذایی هر پن محاسبه ‌شد.  پس از کشتار، عضله‌ی سینه‌ی گروه‌های ذکر شده به مدت 12 روز در دمای یخچال نگهداری و هر 3 روز میزان اکسیداسیون لیپیدی ‌مورد بررسی قرار گرفت.  وزن نهایی بدن در گروه‌های دریافت‌کننده 25/0 و 5/0 درصد آویشن شیرازی در جیره به طور معنی‌داری بیش‌تر از گروه کنترل بود (05/0p<).  در روز اول آزمایش بین گروه‌های مختلف تیمار، هیچ تفاوت معنی‌داری از نظر اکسیداسیون لیپیدها دیده نشد (05/0p>) ولی در سایر روزها گروه‪های دریافت‌کننده 5/0 و 1 درصد آویشن شیرازی در جیره به طور معنی‌داری اکسیداسیون کم‌تری نسبت به گروه کنترل نشان دادند (05/0p<).  در نهایت با توجه به کاهش معنی‪دار وزن نهایی بدن در گروه دریافت‌کننده 1 درصد آویشن شیرازی در جیره، می‪توان افزودن 5/0 درصد آویشن شیرازی در جیره را جهت افزایش زمان ماندگاری گوشت در یخچال بدون اثر سوء بر وزن بدن و بازده رشد جوجه‪های گوشتی توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات