ارزیابی شیوع سرمی آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در تک سمیان استان لرستان: بررسی نقش عوامل خطر احتمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 استاد گروه بیماری های داخلی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

    عوامل خطر محیطی و میزبانی به عنوان دو بخش اساسی در مطالعات اپیدمیولوژیکی بیماری­های عفونی مورد توجه می­باشد.  شدت آلودگی و شانس انتقال باکتری­های لپتوسپیرا اینتروگانس از علفخواران به انسان همواره دستخوش عوامل خطر محیطی و میزبانی قرار داشته است.  هدف از مطالعه­ی حاضر بررسی وجود واکنش سرمی در جمعیت تک سمیان استان لرستان و تعیین سرووارهای بومی و نیز ارزیابی نقش عوامل محیطی و میزبانی در میزان آلودگی سرمی است. از 327 راس تک سمی شامل  223 راس اسب، 46 راس قاطر و 58 راس الاغ اقدام به نمونه­گیری شده و نمونه­های سرمی بر علیه 7 سرووار مختلف لپتوسپیرا اینتروگانس مورد بررسی قرار گرفتند.  نتایج نشان داد میزان واکنش مثبت سرمی در اسب، قاطر و الاغ به ترتیب برابر با 38/18، 87/10 و 45/3 درصد می­باشد.  عوامل میزبانی نظیر جنس، سن و نژاد بر روی میزان واکنش سرمی اثرگذار بود و اختلاف آماری معنی­داری وجود داشت.  رایج­ترین سرووار آلوده­کننده در اسب، الاغ و قاطر به ترتیب با 34/46، 100 و 60 درصد ناشی از کانیکولا بود اما بین گونه­های دامی اختلاف آماری دیده نشد.  همچنین نتایج مشخص کرد عواملی از قبیل دمای سالانه محیط و ارتفاع محل نمونه­گیری از سطح دریا با میزان آلودگی سرمی بر علیه لپتوسپیرا اینتروگانس ارتباط معنی­داری دارد اما میزان بارش باران و رطوبت نسبی محیط ارتباط معنی­داری ندارد.  نتایج مطالعه­ی حاضر ثابت کرد آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس اگر چه در استان لرستان در مقایسه با سایر نقاط کشور شدت کم­تری دارد اما وجود داشته و مهم­ترین سرووار بومی این منطقه کانیکولا است.

کلیدواژه‌ها


Adler, B., & Moctezuma, P. A. (2010). Leptospira and Leptospirosis. Journal of Veterinary Microbiology, 140: 287-296.
Aiello, S. E., & Moses, A. (2016). The Merck Veterinary Manual (11th Edition). John Wiley & Sons. New Jersey, US.
Alvarado-Esquivel, C., Cruz-Romero, A., Romero-Salas, D., Alvarado-Felix, A. O., Aguilar-Dominguez, M., Ochoa-Valencia, J. L., et al. (2018). Apparently high Leptospira antibody seropositivity in donkeys for slaughter in three municipalities in Durango, Mexico. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 30(6): 929-939.
Andre-Fontaine, G. (2004). Update on epidemiology and microbiological diagnosis of Leptospirosis in dogs: a review with emphasis on clinical aspects. Veterinary Record, 163: 409-413.
Baverud, V., Gunnarsson, A., & Engvall, E. O. (2009). Leptospira seroprevalence and associations between seropositivity, clinical disease and host factors in horses. Acta Veterinary Scandinavia, 51: 15-21.
Benkirane, A., Noury, S., Hartskeerl, R. A., Goris, M. G. A., Ahmed, A., & Nally, J. E. (2016). Preliminary investigations on the distribution of Leptospira serovars in domestic animals in north-west Morocco. Journal of Transboundary and Emerging Disease, 63: 178-184.
Cole, J. R., Sulzer, C. R., & Pursell, A. R. (1973). Improved microtechnique for the leptospiral agglutination test. Applied Microbiology, 25: 976-980.
Constable, P., Hincheliff, K. W., Done, S., & Gruenberg, W. (2017). Veterinary Medicine: A Textbook of the Disease of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats. (11th Edition). Saunders Elsevier, Philadelphia, PA, USA. Pp: 1115-1128.
Dacre, I., Dixon, P., & Gasden, L. (2008). Dentistry. In: The professional Hand book of The Donkey. (4th ed., Pp: 62-81). Whittet Books Ltd., Londen, UK.
Ghneim, G., Viers, J., Chomel, B., Kass, P., Descollonges, D., & Johnson, M. (2007). Use of a case-control study and geographic information systems to determine environmental and demographic risk factors for canine leptospirosis. Journal of Veterinary Research, 38: 37-50.
Haggag, Y. H., Yasser, N., Samaha, H. A., Nossair, M. A., El-Shafii, S. A., & Abdalla, T. A. (2015). Seroprevalence of Leptospira Hardjo in equine and human in Behera province, Egypt. Alexandria Journal of Veterinary Sciences, 47: 113-118.
Hajikolahi, M. R., Gorbanpour, M., Heidari, M., & Abdollahpor, G. (2005). Comparison of leptospiral infection in the horse and donkey. Bulletin of Veterinary Institute Pulawy, 49: 175-178.
Haji Hajikolaei, M. R., Nafisi Mozaffar, A., Lotfollahzadeh, S., Ghorbanpour, M., & Abdollahpour, G. R. (2016). Seroprevalence of Leptospira interrogans infection in horses from some horse clubs in Tehran by Microscopic Agglutination Test (MAT). Journal of Veterinary Clinical Pathology, 9(36): 347-356. [In Persian]
Hamond, C., Pestana, C. P., Rocha-de-Souza, C. M., Cunha, L. E., Brandao, F. Z., Medeiros, M. A., & Lilenbaum, W. (2015). Presence of leptospires on genital tract of mares with reproductive problems. Veterinary Microbiology, 179: 264-269.
Hassanpour, A., & Safarmashaei, S. (2012). Seroprevalence of leptospiral infection in horses, donkeys and mules in East Azerbaijan province. African Journal of Microbiology Research, 6(20): 4384-4387.
Jung, B. Y., Lee, K. W., & Young, T. H. A. (2010). Seroprevalence of Leptospira spp. in clinically healthy racing horses in Korea. Journal of Veterinary Medical Science, 72(2): 197-201.
Khousheh, Y., Hassanpour, A., Abdollahpour, G., & Mogaddam, S. (2012). Seroprevalence of Leptospira Infection in Horses in Ardabil-Iran. Global Veterinaria, 9: 586-589.
Kitson-Piggot, A. W., & Prescott, J. F. (1987). Leptospirosis in horses in Ontario. Canadian Journal of Veterinary Research, 5: 448-451.
Langoni, H., Da Silva, A. V., Pezerico, S. B., & De Lima, V. Y. (2004). Anti –leptospirosis agglutinins in equine sera, from São Paulo, Goias, and MatoGrosso do Sul, Brazil, 1996-2001. Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases, 10: 471-479.
Lees, V. W., & Gale, S. P. (1994). Titers to Leptospira species in horses in Alberta. Canadian Veterinary Journal, 35: 636-640.
Maleki, S. H., Sookhtehzari, A., & Abdollahpour, G. R. (2015). Seroepidemiologic Study of Horses Leptospirosis in Khorramabad, west Iran. Buletin Teknology Tanaman Bil, 12(1): 135-138.
Park, Y. G., Gordon, J. C., Bech-Nielsen, S., & Slemons, R. D. (1992). Factors for seropositivity to leptospirosis in horses. Preventive Veterinary Medicine, 13: 121-127.
Pikalo, J., Sattler, T., Eichinger, M., Loitsch, A., Sun, H., Schmoll, F., & Schusser, G. F. (2016). Occurrence of antibodies against Leptospira in horses in Middle Germany. Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift, 129: 202-208. [In German]
Pinto, P. S., Libonati, H., & Lilenbaum, W. (2017). A systematic review of leptospirosis on dogs, pigs, and horses in Latin America. Tropical Animal Health and Production, 49(2): 231-238.
Ramin, A., Abdollahpour, G. H., & Irannejad, S. (2013). Determination of seroprevalence of Leptospira serotypes in Urmia equine. Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7(1): 59-66. [In Persian]
Rezazadeh, F., & Javidi-Brazandeh, M. A. (2010). Age determination and oral and dental diseases in horse. (1st ed). Pardis Bavaran Publication, Tehran, Iran. Pp: 55-101. [In Persian]
Seshagiri, R. A., Krishna, R. P., Ramakrishna, K., & Dhananjaya, R. B. (1985). Serological and clinical evidence of leptospiral infection in horse. Indian Veterinary Journal, 62: 273-277.
Simbizi, V., Saulez, M. N., Potts, A., Lotter, C., & Gummow, B. (2016). A study of leptospirosis in South African horses and associated risk factors. Preventive Veterinary Medicine, 134: 6-15.
Stankeviciene, M., Buitkuviene, J., Bartaseviciute, N., Adomkiene, R., and Statkeviciute, J. (2016). Seroepizootic survey of Leptospirosis in horses. Journal of Veterinarija IR Zootechnika, 74(96): 64-68.
Tadich, T. A., Tapia, C., & Gonzalez, D. (2016). Seroprevalence of Leptospira spp. in working horses located in the central region of Chile. Journal of Equine Veterinary Science, 38: 14-16.
Thangapandiyan, M., Pothiappan Balachandran, C.; Sridhar, R.; Ravi, K. and Senthil, K. (2018). Seroprevalence of Leptospira Spp. in clinically healthy horses in Chennai, India. Asian Journal of Animal Veterinary Advances, 13(4): 305-308.
Tsegay, K., Potts, A. D., Aklilu, N., Lotter, C., & Gummow, B. (2016). Circulating serovars of Leptospira in cart horses of central and southern Ethiopia and associated risk factors. Preventive Veterinary Medicine, 125(1): 106-115.
Wangdi, C., Picard, J., Tan, R., Condon, F., Dowling, B., & Gummow, B. (2013). Equine leptospirosis in tropical Northern Queensland. Australian Veterinary Journal, 91: 190-197.
Ward, M. P. (2002). Seasonality of canine leptospirosis in the United States and Canada and its association with rainfall. Preventive Veterinary Medicine, 56: 203-213.
Whitwell, K. E., Blunden, A. S., Miller, J., & Errington, J. (2009). Two cases of equine pregnancy loss associated with Leptospira infection in England. The Veterinary Record, 165: 377-378.
Williams, D. M., Smith, B. J., Donahue, J. M., & Poonacha, K. B. (1994). Serological and microbiological findings on 3 farms with equine leptospiral abortions. Equine Veterinary Journal, 26: 105-108.