بررسی اثرات آرام‌بخشی مدتومیدین، دکسمدتومیدین و ترکیب آن‌ها با آسپرومازین بر عملکرد قلبی عروقی در سگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

4 دانش‌آموخته، گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

    مدتومیدین و دکسمدتومیدین، دو داروی جدید آگونیست آلفا-2 هستند که جهت کاربرد در بیهوشی دامپزشکی، در دسترس می­باشند.  این داروها، جهت ایجاد اثرات آرام­بخشی و پیش­بیهوشی در حیوانات خانگی کاربرد دارند.  هدف از انجام مطالعه­ی حاضر، ارزیابی اثرات مدتومیدین و دکسمدتومیدین به تنهایی و در ترکیب با آسپرومازین، بر آرام­بخشی، عملکرد قلبی عروقی و الکتروکاردیوگرافی در سگ­ها بود.  شصت قلاده سگ، به صورت تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند.  سگ­ها یکی از درمان­های مدتومیدین (µg/kg 10)، دکسمدتومیدین (µg/kg 5)، مدتومیدین (µg/kg 10) همراه با آسپرومازین (mg/kg 05/0) و دکسمدتومیدین (µg/kg 5) همراه با آسپرومازین (mg/kg 05/0) را دریافت نمودند.  میزان آرام­بخشی، ضربان قلب، فشار خون سرخرگی غیر تهاجمی، تعداد تنفس، دمای بدن و الکتروکاردیوگرام، تا زمان 20 دقیقه بعد از تجویز، با دقت در سگ­ها اندازه­گیری شدند.  نمرات آرام­بخشی در گروه­های مدتومیدین همراه با آسپرومازین و دکسمدتومیدین همراه با آسپرومازین، در دقایق 5 و 20 تزریق، در مقایسه با گروه­های مدتومیدین و دکسمدتومیدین به تنهایی، به صورت معنی­داری بالاتر بود.  مقایسه­ی نمرات آرام­بخشی در هر گروه، افزایش معنی­دار آن­ را در طول زمان نشان داد.  مقایسه­ی ضربان قلب، در داخل گروه­ها، کاهش معنی­دار آن را نسبت به زمان پایه نشان داد.  تعداد تنفس در همه­ی گروه­ها یک روند کاهشی را نشان داد.  ارتفاع موج P، در طول زمان کاهش یافت و فواصل P-R و Q-T در همه­ی گروه­ها، در طول زمان افزایش یافت.  در تمامی گروه­ها، آریتمی سینوسی، بلوک قلبی درجه­ی یک و ایست سینوسی، پس از تزریق داروهای آرام­بخش، مشاهده شدند.  در قسمت نتیجه­گیری، این طور استنباط می­شود که اضافه ­نمودن آسپرومازین به مدتومیدین و دکسمدتومیدین، میزان آرام­بخشی را افزایش می­دهد.  تعداد ضربان قلب در گروه­های دریافت­کننده­ی مدتومیدین و دکسمدتومیدین کاهش یافت و اضافه ­نمودن آسپرومازین، این روند کاهشی را تشدید کرد.  همچنین استفاده از ترکیب آسپرومازین با مدتومیدین و دکسمدتومیدین، رخداد بروز آریتمی­ها را در سگ کاهش نداد.

کلیدواژه‌ها


Ahmad, R. A., Kinjavdekar, P., Aithal, H. P., Pawde, A. M., & Kumar, D. (2013). Potential use of dexmedetomidine for different levels of sedation, analgesia and anaesthesia in dogs. Veterinarni Medicina58(2), 87-95.
Alvaides, R. K., Neto, F. T., Aguiar, A. J. D. A., Campagnol, D., & Steagall, P. V. M. (2008). Sedative and cardiorespiratory effects of acepromazine or atropine given before dexmedetomidine in dogs. Veterinary Record162(26), 852-856.
Avdosko, G., Birgele, E., & Mencendorfa, L. (2010). Changes in electrocardiogram of Cocker Spaniel and German Shepherd dogs during anesthesia. Veterinarija Ir Zootechnika, 49(71), 8-16.
Borges, L. B. P., Nishimura, L. T., Carvalho, L. L., Cerejo, S. A., Auckburally, A., & Mattos-Junior, E. (2016). Behavioral and cardiopulmonary effects of dexmedetomidine alone and in combination with butorphanol, methadone, morphine or tramadol in conscious sheep. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 43(5), 549–560.
Cardoso, C. G., Marques, D. R., Da Silva, T. H. M., & De Mattos-Junior, E. (2014). Cardiorespiratory, sedative and antinociceptive effects of dexmedetomidine alone or in combination with methadone, morphine or tramadol in dogs. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 41(6), 636–643.
Cardoso, H. M., Padilha, V. S., Tocheto, R., Regalin, D., Gehrcke, M. I., & Oleskovicz, N. (2016). Electrocardiographic, echocardiographic, and indirect blood pressure evaluation in dogs subjected to different sedation protocols. Ciencia Rural46(11), 2043-2048.
Congdon, J. M., Marquez, M., Niyom, S., & Boscan, P. (2011). Evaluation of the sedative and cardiovascular effects of intramuscular administration of dexmedetomidine with and without concurrent atropine administration in dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association, 239(1), 81-89.
Doyle, D. J., & Garmon, E. H. (2019). American Society of Anesthesiologists classification (ASA class). In Stat Pearls [Internet], Stat Pearls Publishing. Available from: https://europepmc.org.
Gomez Villamandos, R., Palacios, C., Benitez, A., Granados, M. M., Domínguez, J. M., Lopez, I., Ruiz, I., Aguilera, E., & Santisteban, J. M. (2006). Dexmedetomidine or medetomidine premedication before propofol–desflurane anaesthesia in dogs. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics29(3), 157-163.
Granholm, M., McKusick, B. C., Westerholm, F. C., & Aspegren, J. C. (2007). Evaluation of the clinical efficacy and safety of intramuscular and intravenous doses of dexmedetomidine and medetomidine in dogs and their reversal with atipamezole. Veterinary Record160(26), 891-897.
Hanton, G., & Rabemampianina, Y. (2006). The electrocardiogram of the Beagle dog: reference values and effect of sex, genetic strain, body position and heart rate. Laboratory Animals, 40(2), 123-136.
Huupponen, E., Maksimow, A., Lapinlampi, P., Sarkela, M., Saastamoinen, A., Snapir, A., Scheinin, H., Scheinin, M., Merilainen, P., Himanen, S. L., & Jaaskelainen, S. (2008). Electroencephalogram spindle activity during dexmedetomidine sedation and physiological sleep. ACTA Anaesthesiology Scandinavica, 52(2), 289-294.
Ko, J. C. H., Fox, S. M., & Mandsager, R. E. (2000). Sedative and cardiorespiratory effects of medetomidine, medetomidine-butorphanol, and medetomidine-ketamine in dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association, 216(10), 1578-1583.
Kuo, W. C., & Keegan, R. D. (2004). Comparative cardiovascular, analgesic and sedative effects of medetomidine, medetomidine-hydromorphone, and medetomidine-butorphanol in dogs. American Journal of Veterinary Research, 65(7), 931-937.
Kuusela, E., Raekallio, M., Vaisanen, M., Mykkanen, K., Ropponen, H., & Vainio, O. (2001). Comparison of medetomidine and dexmedetomidine as premedicants in dogs undergoing propofol-isoflurane anesthesia. American Journal of Veterinary Research, 62(7), 1073-1080.
Lemke, K. A. (2004). Perioperative use of selective alpha-2 agonists and antagonists in small animals. Canadian Veterinary Journal, 45(6), 475-480.
Leppanen, M. K., Mc Kusick, B. C., Granholm, M. M., Westerholm, F. C., Tulamo, R., & Short, C.E. (2006). Clinical efficacy and safety of dexmedetomidine and buprenorphine, butorphanol or diazepam for canine hip radiography. The Journal of Small Animal Practice47(11), 663-669.
Monteiro, E. R., Figueroa, C. D., Choma, J. C., Campagnol, D., & Bettini, C. M. (2008). Effects of methadone, alone or in combination with acepromazine or xylazine, on sedation and physiologic values in dogs. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 35(6), 519-527.
Monteiro, E. R., Junior, A. R., Assis, H. M. Q., Campagnol, D., & Quitzan, J. G. (2009). Comparative study on the sedative effects of morphine, methadone, butorphanol or tramadol, in combination with acepromazine, in dogs. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 36(1), 25-33.
Puighibet, Z., Costa Farre, C., Santos, L., Canfran, S., & Gomez de Segura, I. A. (2015). The sedative effects of intramuscular low‐dose medetomidine in combination with butorphanol or methadone in dogs. Veterinary Anaesthesia and Analgesia42(6), 590-596.
Raszplewicz, J., MacFarlane, P., & West, E. (2013). Comparison of sedation scores and propofol induction doses in dogs after intramuscular premedication with butorphanol and either dexmedetomidine or medetomidine. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 40(6), 584-589.
Sarchahi, A. A., Vesal, N., Nikahval, B., & Karampour, A. (2009). Comparison of the effects of different doses of acepromazine-xylazine on the electrocardiogram in dogs. Iranian Journal of Veterinary Research10(3), 208-215.
Simoes, C. R., Monteiro, E. R., Rangel, J. P. P., Nunes-Junior, J. S., & Campagnol, D. (2016). Effects of a prolonged infusion of fentanyl, with or without atropine, on the minimum alveolar concentration of isoflurane in dogs. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 43(2), 136-144.
Sinclair, M. D. (2003) A review of the physiological effects of alpha 2-agonists related to the clinical use of medetomidine in small animal practice. Canadian Veterinary Journal, 44(11), 885–897.
Thomsen, M. B., Volders, P. G. A., Beekman, J. D. M., Matz, J., & Vos, M. A. (2006). Beat-to-beat variability of repolarization determines proarrhythmic outcome in dogs susceptible to drug-induced torsades de pointes. Journal of the American College of Cardiology, 48(6), 1268-1276.
Tilley, L. P., & Goodwin, J. K. (2001). Manual of Canine and Feline Cardiology (3th Edition). W.B. Saunders Company, Philadelphia, USA. Pp: 43-58.
Tilley, L. P., & Smith, F. W. K. (2000). The 5- Minute Veterinary Consult: Canine and Feline (2nd Edition). Lippincott Williams and Wilkins, Baltimore, USA. Pp: 298-300.
Valverde, A., Cantwell, S., Hernández, J., & Brotherson, C. (2004). Effects of acepromazine on the incidence of vomiting associated with opioid administration in dogs. Veterinary Anesthesia and Analgesia, 31(1), 40-45.
Vesal, N., Sarchahi, A. A., Nikahval, B., & Karampour, A. (2011). Clinical evaluation of the sedative properties of acepromazine xylazine combinations with or without atropine and their effects on physiologic values in dogs. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb81(4), 485-498.