بررسی حضور ژن‌های blaTEM، blaSHV و blaCTX-M در میان سویه‌های اشریشیاکلی جدا شده از گوسفند در کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانش آموخته دکتری عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 استاد گروه تحقیقاتی میکروبیولوژی مولکولی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

    این مطالعه با هدف، تعیین فراوانی سویه­های اشرشیاکلی مقاوم به آنتی­بیوتیک­های پر مصرف متعلق به دسته­ی بتالاکتام­ها و همچنین تعیین فراوانی برخی ژن­های مهم کدکننده­ی مقاومت نسبت به بتالاکتام­ها در گوسفند انجام پذیرفته است.  به منظور انجام این مطالعه، با کمک سوآپ استریل از 67 راس گوسفند به ظاهر سالم نمونه­ی مدفوعی از مقعد اخذ شد و از تمامی نمونه­ها با کمک روش­های کشت، باکتری اشرشیاکلی جداسازی شد.  سپس با استفاده از آزمون دیسک دیفیوژن، حساسیت جدایه­ها نسبت به 9 آنتی­بیوتیک از دسته­ی بتالاکتام سنجیده شد.  همچنین به کمک PCR حضور ژن­های blaTEM، blaSHV و blaCTX-M بررسی گردید.  نتایج این مطالعه نشان داد که همه­ی جدایه­ها نسبت به حداقل یکی از آنتی­بیوتیک­های مورد بررسی مقاوم بودند.  بیشترین درصد فراوانی مقاومت مربوط به مقاومت علیه سفالکسین و سفوتاکسیم به میزان 5/98 درصد و سفتازیدیم به میزان 97 درصد بود.  همچنین 5 عدد (4/7 درصد) از نمونه­ها دارای اشرشیاکلی تولید کننده­ی ESBLs (Extended Spectrum Beta-lactamases یا بتالاکتامازهای وسیع الطیف) بودند.  در این میان، هر 5 سویه­ی تولید کننده­ی ESBLs دارای ژن مقاومت blaTEM و یکی از آن­ها واجد blaSHV بودند.  نتایج این مطالعه بیان­گر افزایش روز افزون مقاومت نسبت به آنتی­بیوتیک­های پر مصرف بتالاکتام در گوسفندان منطقه­ی تحت بررسی می­باشد که این موضوع گوسفند را به عنوان مخزن مهمی برای سویه­های مقاوم به بتالاکتام­ها مطرح می­کند.  بنابراین بروز رسانی روش­های تجویز آنتی­بیوتیک، استفاده­ی چرخشی از آنتی­بیوتیک­ها و استفاده از روش­های پیش­گیری از بروز عفونت­های باکتریای می­تواند از مهم­ترین استراتژی­های کاهش مقاومت آنتی­بیوتیک در حیوانات تولیدکننده­ی محصولات غذایی باشد.

کلیدواژه‌ها


Adefarakan, T. A., Oluduro, A. O., David, O. M., Ajayi, A. O., Ariyo, A. B., & Fashina, C. D. (2014). Prevalence of antibiotic resistance and molecular characterization of Escherichia coli from faeces of apparently healthy rams and goats in Ile-Ife, Southwest, Nigeria. Ife Journal of Science16(3), 447-460.
Aliasadi, S., & Dastmalchi Saei, H. (2015). Fecal carriage of Escherichia coli harboring extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) genes by sheep and broilers in Urmia region, Iran. Iranian Journal of Veterinary Medicine9(2), 93-101.
Balami, E. Y., Abdulrahman, H. I., Gashua, M. M., Galadima, H. B., & Gulani, I. A. (2018). Occurrence of Multi Drug Resistant Commensal Escherichia coli in Apparently Healthy Lambs and Kids from Maiduguri, Northeastern Nigeria. Asian Journal of Research in Animal and Veterinary Sciences, 1-10.
Carattoli, A. (2008). Animal reservoirs for extended spectrum β‐lactamase producers. Clinical Microbiology and Infection14, 117-123.
Erb, A., Stürmer, T., Marre, R., & Brenner, H. (2007). Prevalence of antibiotic resistance in Escherichia coli: overview of geographical, temporal, and methodological variations. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases26(2), 83-90.
Geser, N., Stephan, R., & Hächler, H. (2012). Occurrence and characteristics of extended-spectrum β-lactamase (ESBL) producing Enterobacteriaceae in food producing animals, minced meat and raw milk. BMC Veterinary Research8(1), 1-9.
Kapoor, G., Saigal, S., & Elongavan, A. (2017). Action and resistance mechanisms of antibiotics: A guide for clinicians. Journal of Anaesthesiology, Clinical Pharmacology33(3), 300.
Marshall, B. M., & Levy, S. B. (2011). Food animals and antimicrobials: impacts on human health. Clinical Microbiology Reviews24(4), 718-733.
Mølbak, K. (2004). Spread of resistant bacteria and resistance genes from animals to humans–the public health consequences. Journal of Veterinary Medicine, Series B51(8‐9), 364-369.
WHO. (2014). Antimicrobial resistance global report on surveillance: 2014 summary (No. WHO/HSE/PED/AIP/2014.2). World Health Organization.
Pehlivanoglu, F., Turutoglu, H., Ozturk, D., & Yardimci, H. (2016). Molecular characterization of ESBL-producing Escherichia coli isolated from healthy cattle and sheep. Acta Veterinaria66(4), 520-533.
Pitout, J. (2012). Extraintestinal pathogenic Escherichia coli: a combination of virulence with antibiotic resistance. Frontiers in Microbiology3, 9.
Ramos, S., Igrejas, G., Silva, N., Jones-Dias, D., Capelo-Martinez, J. L., Caniça, M., & Poeta, P. (2013). First report of CTX-M producing Escherichia coli, including the new ST2526, isolated from beef cattle and sheep in Portugal. Food Control31(1), 208-210.
Roschanski, N., Fischer, J., Guerra, B., & Roesler, U. (2014). Development of a multiplex real-time PCR for the rapid detection of the predominant beta-lactamase genes CTX-M, SHV, TEM and CIT-type AmpCs in Enterobacteriaceae. PloS One9(7), e100956.
Tacconelli, E., Pezzani, M. (2019). Public health burden of antimicrobial resistance in Europe. The Lancet Infectious Diseases, 19(1):4-6.
Tenover, F. C. (2006). Mechanisms of antimicrobial resistance in bacteria. The American Journal of Medicine119(6), 3-10.
CLSI. (2018). Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Clinical and Laboratory Standards Institute supplement M100.