کلیدواژه‌ها = هرپس ویروس اسبی نوع ۱
بررسی وضعیت آلودگی به هرپس ویروس اسبی نوع ۱در اسبان استان خوزستان

دوره 19، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 145-154

10.22055/ivj.2022.264841.2339

علی رضا قدردان مشهدی؛ رضا مکوندی؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ مهدی پورمهدی بروجنی