نویسنده = سید مصطفی رضوی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط فیزیولوژیک هورمون‌های تیروئیدی و سیمای بیوشیمیایی سرم در شترهای به ظاهر سالم دو کوهانه

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 5-13

10.22055/ivj.2019.193061.2161

مینا افسر؛ سعید نظیفی؛ وحید گنجیانی؛ اسحاق امیدی؛ مجتبی رهسپار؛ سید محمد باقر حسینی؛ سید مصطفی رضوی