چاپ مقالات انگلیسی

مجله دامپزشکی ایران  یک شماره در سال به چاپ مقالات انگلیسی اختصاص خواهد داد