تنوع ژنتیکی در اینترون شماره‌ی 1 ژن هورمون رشد در مرغ‌های بومی نژاد مرندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ژنتیک، دانشکده علوم پایه، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

    هورمون رشد مرغ­ها بر رشد و نمو جوجه­ها، تولید تخم‌مرغ، تیپ بدن، کنترل اشتها، تولید مثل و پاسخ سیستم ایمنی بدن تأثیر دارد.  بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که ژن هورمون رشد یک ژن کاندید برای صفات تولیدی مرغ­ها هست.  از چندشکلی‌های این ژن می­توان در بهبود تولید، تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی و برنامه­های انتخاب به کمک نشان­گر استفاده کرد.  در این پژوهش چندشکلی‌های جایگاه ژنی اینترون شماره­ی 1 ژن هورمون رشد در مرغ­های بومی نژاد مرندی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت.  در مجموع 100 قطعه مرغ انتخاب و برای شناسایی جهش در این جایگاه ژنی (776 جفت بازی) از آنزیم برشی MspI استفاده شد.  پنج ژنوتیپ مختلف شناسایی شد و در کل جمعیت برای سه آلل A1، A2 وA3  به ترتیب فراوانی­های 24، 4 و 73 درصد برآورد شد.  ژنوتیپ A3A3 با بیش­ترین فراوانی (50/0) و ژنوتیپ­های A1A1 و A1A2 با کم­ترین فراوانی (02/0) مشاهده شدند.  در کل جمعیت، شاخص اطلاعات شانون و شاخص تثبیت به ترتیب 69/0 و 16/0- محاسبه شدند.  بر اساس آزمون کای اسکور، جمعیت مرغ­های بومی نژاد مرندی برای این جایگاه ژنی دارای تعادل هاردی و واینبرگ بود.  با توجه چندشکلی زیاد این جایگاه ژنی، می­توان بعد از تعیین ژنوتیپ و عملکرد هر یک از ژنوتیپ­ها در تولید صفات اقتصادی، از این جایگاه ژنی در مرغ­های بومی نژاد مرندی به عنوان یک نشان­گر در برنامه­های انتخاب و اصلاح نژاد ژنتیکی جهت بهبود صفات اقتصادی مرتبط با هورمون رشد بهره برد.

کلیدواژه‌ها