بررسی فراوانی انگل‌های خونی در گوسفندان حومه دزفول در جنوب غربی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد انگل‌شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

    انگل‌های خونی از جمله تیلریا، بابزیا و آناپلاسما سالانه خسارت اقتصادی زیادی به صنعت پرورش گوسفند در سطح دنیا وارد می‌آورند.  شهر دزفول که در جنوب غربی ایران واقع شده دارای آب و هوای گرم و مرطوب است و انتظار می‌رود آلودگی‌های انگلی از جمله انگل‌های خونی از شیوع بالایی در دام‌های این شهر برخوردار باشد.  هدف از پژوهش حاضر بررسی فراوانی انگل‌های خونی در گوسفندان حومه­ی دزفول به روش میکروسکوپی و PCR است.  بدین منظور در شهریور ماه تابستان 1395 از 200 رأس گوسفند از چهار منطقه­ی شرق، غرب، شمال و جنوب دزفول به صورت تصادفی نمونه­ی خون اخذ، گستره­ی خونی تهیه و پس از رنگ­آمیزی از نظر آلودگی به انگل‌های خونی بررسی گردید.  جهت آزمایش PCR از بین نمونه‌های خون اخذ شده، 112 نمونه به طور تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه ارسال شد.  در بررسی میکروسکوپی به ترتیب 3 رأس (5/1 درصد)، 52 رأس (26 درصد)، 66 رأس (33 درصد) آلوده به بابزیا، تیلریا و آناپلاسما بودند و آلودگی به سایر انگل‌های خونی مشاهده نشد.  در بررسی مولکولی میزان آلودگی به تیلریا و بابزیا به ترتیب 4/71 درصد و صفر درصد بود.  نتایج این مطالعه نشان‌دهنده­ی فراوانی بالای آلودگی به آناپلاسما و تیلریا و فراوانی اندک آلودگی به بابزیا در گوسفندان حومه­ی دزفول است.  با توجه به نتایج این تحقیق لازم است اقداماتی از قبیل ارتقای سطح آگاهی دامداران در خصوص بیماری‌های انگلی دامی و به طور ویژه انگل‌های خونی و زیان اقتصادی ناشی از این بیماری‌ها، سم‌پاشی اماکن دامی و حمام دادن به موقع دام‌ها علیه انگل‌های خارجی به منظور کاهش خسارت‌های اقتصادی ناشی از این بیماری‌های انگلی در سطح منطقه­ی دزفول صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها