تاثیر محافظت کبدی عصاره ی هیدروالکلی گیاه پنج برگ (Potentilla reptans) بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در مدل سمیت کبدی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

    تولید گونه­های فعال اکسیژن (ROS) و القای استرس اکسیداتیو، مکانیسم­های اصلی ایجاد آسیب کبدی توسط بسیاری از سموم کبدی است.  در مطالعه­ی حاضر، اثر محافظتی عصاره­ی گیاه پنج برگ بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو آسیب کبدی القا شده توسط تتراکلریدکربن (CCl4) در موش­های صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.  35 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار آلبینو (250-230 گرم) به پنج گروه تقسیم شدند؛ گروه اول:  آب مقطر خوراکی، سپس ml/kg1 نرمال سالین 9/0 درصد در روز 16 به صورت داخل صفاقی (IP) دریافت کردند.  گروه دوم:  آب مقطر به صورت خوراکی، به دنبال آن در روز 16 ml/kg1 روغن زیتون به صورت IP دریافت کردند.  گروه سوم:  آب مقطر به صورت خوراکی دریافت کردند، سپس در روز 16 تک دوز از مخلوط CCl450 درصد در روغن زیتون به صورت IP دریافت کردند.  گروه­های چهارم و پنجم:  روزانه به ترتیب دوزهای mg/kg100 و 250 عصاره به صورت خوراکی، سپس در روز 16 تک دوز از مخلوط CCl4 و روغن زیتون IP دریافت کردند.  سپس فعالیت سرمی فراسنجه­های بیوشیمیایی کبد آسپارتات آمینوترانسفرازها (AST) و آلانین ترانسفراز (ALT)، آلکالین فسفاتاز (ALP)، بیلی­روبین (TB)، پروتئین تام (TP) و سطوح سرمی آنزیم‌های اکسیداتیو سوپراکسید دسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) اندازه‌گیری شد.  نتایج تحقیق نشان داد که تتراکلریدکربن در موش­های گروه شاهد سبب افزایش سرمی آنزیم­های AST، ALT، ALP و بیلی­روبین تام، کاهش سطح پروتئین تام و فعالیت آنزیم­های SOD، CAT و GPX گردید.  درمان با عصاره در دوز mg/kg250 سطوح افزایش یافته سرمی آنزیم­های AST، ALT و ALP ناشی از تتراکلریدکربن را به صورت معنی­دار متعادل ساخت.  همچنین عصاره­ی گیاه در دوزهای mg/kg100 و 250 سبب افزایش سرمی آنزیم­های SOD و GPX گردید.  نتایج مطالعه­ی حاضر نشان داد عصاره­ی هیدروالکلی گیاه پنج برگ احتمالاً از طریق تعدیل آنزیم­های سم­زدایی کننده و فاکتورهای آنتی­اکسیدانی سبب محافظت از کبدی می­شود.

کلیدواژه‌ها