بررسی بیان ژن های IFN-γ، MX1، MX2، MX3 و HSP70 در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با چای سبز (Camellia sinensis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آﺑﺰﯾﺎن، داﻧﺸﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ، ایران

2 استادیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکترای شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، ایران

5 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

    در مطالعه­ی حاضر اثرات چای سبز (Camellia sinensis) بر روی بیان برخی ژن­های مرتبط با فعالیت ضد ویروسی شامل، IFN-γ، MX1، MX2، MX3 و HSP70 در ماهی قزل­آلای رنگین­کمان مورد بررسی قرار گرفت.  120 ماهی (با میانگین وزن 5/2±5/23 گرم) در چهار گروه با رژیم­های غذایی حاوی 0، 20، 100 و 500 میلی­گرم در کیلوگرم خوراک چای سبز به مدت 35 روز تغذیه شدند.  نتایج نشان داد چای سبز با مقدار 500 میلی­گرم در کیلوگرم، سطح بیان ژن IFN-γ را در کلیه و کبد افزایش داد در حالی که مقدار 100 میلی­گرم در کیلوگرم، سبب افزایش بیان ژن IFN-γ در بافت طحال گردید.  تمام دوز­های چای سبز سبب افزایش بیان ژن MX1 در کبد شد و بیان ژن MX1 در طحال، با مقادیر 100 و 500 میلی­گرم در کیلوگرم چای سبز افزایش یافت.  سطح بیان ژن MX2، در بافت کلیه با دوز بالای چای سبز و در بافت طحال با تمام مقادیر افزایش یافت.  در ماهیانی که چای سبز به میزان 100 و 500 میلی­گرم در کیلوگرم دریافت کردند، بیان ژن MX3 در بافت کلیه افزایش یافت.  در ماهیان تغذیه شده با مقادیر 100 و 500 میلی­گرم در کیلوگرم چای سبز، افزایش بیان ژن HPS70 در بافت کلیه مشاهده شد.  مطالعه­ی حاضر پیشنهاد می­کند چای سبز به ویژه در مقادیر بالاتر می­تواند بیان برخی از ژن­های مرتبط با فعالیت ضد­ویروسی در ماهی قزل­آلای رنگین­کمان را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها