مطالعه ی مقایسه ای ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خدنگ هندی خاکستری (Herpestes edwardsii ) نر و ماده ی بالغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

    مطالعات آناتومیکی نخاع  شوکی به دلیل اهمیت بالای آن در زمینه­های مختلف دامپزشکی و جانورشناسی همواره مورد توجه متخصصین علوم تشریح بوده است.  مطالعه­ی حاضر به منظور ادراک بهتر از ویژگی­های مورفومتریک و کمی ساختمان ستون مهره­ای و نخاع شوکی و اندازه­گیری ضریب رشد آلومتریک در خدنگ هندی خاکستری (Herpestese dwardsii)انجام گرفت.  بدین منظور از لاشه­ی 10 قلاده خدنگ بالغ که در نواحی مختلف استان فارس بر اثر حوادث طبیعی مرده بودند، استفاده گردید.  در ادامه ساختار نخاع شوکی به دقت تشریح گردید و در فرمالین 10 درصد قرار گرفت.  در این مطالعه طول ناحیه­ای و کلی نخاع شوکی، ستون مهره­ای و ضریب رشد آلومتریک به صورت ناحیه­ای و کلی اندازه­گیری و محاسبه شد.  نخاع شوکی در خدنگ بالغ دارای ساختمانی استوانه­ای شکل بوده که از جهت پشتی – شکمی فشرده شده است و در جنس نر 47/11±38/292 و در جنس ماده 83/10±48/244 میلی­متر طول داشت.  در هر دو جنس به ترتیب نواحی سینه­ای، کمری، گردنی، خاجی و دمی طویل­ترین نواحی نخاع شوکی را به خود اختصاص می­دهند.  در مطالعه­ی ستون مهره­ای نیز نواحی دمی، سینه­ای، کمری، گردنی و خاجی به ترتیب طویل­ترین تا کوتاه­ترین نواحی محسوب می­گردند.  همچنین در مطالعه­ی ضریب رشد آلومتریک مشخص گردید که رشد نخاع شوکی در نواحی گردنی و سینه­ای بیش از ستون مهره­ای و در نواحی کمری، خاجی و دمی کم­تر از آن است.  این نتایج تا حد زیادی با مطالعات قبلی محاسبه­ی ضریب رشد آلومتریک در حیوانات دیگر مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها