شیوع سرمی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) در گوسفندان استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تخصصی بیماری های داخلی دام های بزرگ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانشیار گروه بهداشت موادغذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

5 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

6 کارشناس گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    این مطالعه­ی سرولوژیکی به منظور تعیین فراوانی آلودگی گوسفندان استان خوزستان به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) صورت گرفت.  بدین منظور نمونه­ی خون از 318 رأس گوسفند متعلق به 5 شهر اهواز اخذ گردید.  گوسفندان به 2 گروه ماده و نر و 4 گروه سنی 1، 2، 3 و 4≤ سال تقسیم شدند.  از آزمون خنثی­سازی سرم و با استفاده از ویروس NADL، سویه­ی سیتوپاتیک و ژنوتیپ BVDV-1 برای جستجوی پادتن ضد ویروس BVDV استفاده شده است.  نتایج نشان داد (2/41 درصد) 134 رأس از گوسفندان تحت مطالعه دارای پادتن ضد ویروس BVDV می­باشند.  فراوانی آلودگی در دو جنس ماده و نر به ترتیب 8/40 درصد و 2/55 درصد و در چهار گروه سنی به ترتیب 5/36 درصد، 4/31 درصد، 44 درصد و 1/47 درصد بود.  بهبهان و باغملک به ترتیب با 2/70 درصد و 26 درصد بیش­ترین و کم­ترین میزان آلودگی را به خود اختصاص دادند.  تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ارتباط معنی­داری بین سن و جنس با آلودگی وجود ندارد در حالی که این اختلاف در بین شهرهای مختلف معنی­دار بود.  نتایج این مطالعه نشان می­دهد که آلودگی به BVDV در گوسفندان استان خوزستان اندمیک بوده و برای کنترل و ریشه­کنی BVDV در گاوها باید آلودگی گوسفندان و انتقال آن­ها به گاو مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها